Skriftlig spørsmål fra Tor Arne Bell Ljunggren (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:205 (2013-2014)
Innlevert: 12.12.2013
Sendt: 13.12.2013
Besvart: 20.12.2013 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Tor Arne Bell Ljunggren (A)

Spørsmål

Tor Arne Bell Ljunggren (A): Hytteeierne på Bjørnfjell i Narvik har fra september 2013 måttet overta brøyting på Statskogs områder langs E10 Bjørnfjell. Dette skaper utfordringer med hensyn til regulering/skilting, og begrensninger for gjesteparkering og for øvrige trafikanter. Statens vegvesen har valgt å ikke brøyte, og vil ikke ta ansvar.
Hva vil statsråden gjøre for å få tilfredsstillende parkeringsforhold for hytteeierne og god trafikal avvikling i området?

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Jeg vil vise til at det gjennom flere år har vært praksis at Statens vegvesen har ryddet snø fra mange parkeringsplasser på E10 Bjørnfjell (Mellomriksvegen), både skiltede og ikke skiltede parkeringsplasser og utkjøringer. Noen av plassene er ervervet av vegvesenet, mens andre ligger på privat grunn. Det er svært mange hytter på platået på Bjørnfjell (ca. 600) og mange av disse har ikke tilrettelagt adkomst eller parkering.
Statens vegvesen tok initiativ til et møte med hytteeierforeninger, Statskog og Narvik kommune den 4. september 2013. Temaet for møtet var å klargjøre prinsipper for drift av rasteplasser og parkeringsplasser på E10 Bjørnfjell. Vegvesenet presiserte at tilførte riksvegmidler må disponeres til det beste for vegvedlikeholdet og de vegfarende på riksvegnettet. Det ble derfor varslet om at vegvesenet, som tidligere, vil brøyte alle parkeringsplasser og rasteplasser som er merket med offentlige skilt, men at hytteeierne selv må ta ansvar for brøyting av øvrige P-plasser. Vegvesenet har også informert om at det er mulig å anlegge flere private parkeringsplasser i området, og at vegvesenet kan være behjelpelig med å få tilrettelagt for dette. Det vil imidlertid ikke være Statens vegvesens oppgave å anlegge eller drifte slike plasser.
Parkering langs E10 for hytteeiere har frem til nå vært gjort uten at dette har vært skiltet/reservert. Dersom hytteeierne ønsker skilting på de plassene som de selv har ansvar for, må dette tas opp med grunneier/skiltmyndighet. Ved bruk av offentlige skilt på privat veg er det Statens vegvesen ved Regionvegkontoret som er skiltmyndighet.
Statens vegvesen har forsikret meg om at de plassene som vegvesenet nå legger opp til å brøyte er tilstrekkelig for å ivareta de veifarende langs E10. Da er det imidlertid en forutsetning at hytteeierne selv sørger for å brøyte parkeringsplasser til hyttene som vegvesenet ikke har ansvar for. Vegvesenet sier samtidig at dersom det viser seg at noen av hytteeierforeningene har spesielle utfordringer som vil kreve overgangsordninger, så kan etaten være med på å drøfte dette. Dette må i så fall være med sikte på kortvarige mellomløsninger.