Skriftlig spørsmål fra Fredric Holen Bjørdal (A) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:215 (2013-2014)
Innlevert: 17.12.2013
Sendt: 17.12.2013
Besvart: 19.12.2013 av arbeids- og sosialminister Robert Eriksson

Fredric Holen Bjørdal (A)

Spørsmål

Fredric Holen Bjørdal (A): Eg viser til EU-kommisjonen sitt framlegg om å styrkje handhevinga av utsendingsdirektivet.
Kva vil regjeringa gjere for å vidareføre den raud-grøne regjeringa sitt arbeid overfor EU slik at det framleis vil vere nasjonalt handlingsrom for tiltak og verkemiddel mot sosial dumping i Noreg?

Robert Eriksson (FrP)

Svar

Robert Eriksson: Regjeringa vil arbeide mot sosial dumping og for eit meir seriøst arbeidsliv. Det skal vi gjere gjennom målretta tiltak som gjer det mogeleg å luke ut dei useriøse aktørane og leggje til rette for rettferdig konkurranse. Difor støttar Regjeringa EU-kommisjonen sin intensjon om å styrkje handhevinga av utsendingsdirektivet gjennom eit eige handhevingsdirektiv. Det er viktig at handhevingsdirektivet opnar for nasjonale ordningar for tilsyn og kontroll, slik at vi kan tilpasse tiltaka mot sosial dumping i høve til både utfordringar og målsetjingar i norsk arbeidsliv.
Regjeringa fører ein aktiv politikk for å ta vare på norske interesser overfor EU ved å medverke tidleg i politikkutforminga. Framlegget til handhevingsdirektiv er no gjenstand for forhandlingar mellom Rådet og Parlamentet, og vi følgjer saka tett, både i Brussel og gjennom kontakt med andre land som deler våre interesser.