Skriftlig spørsmål fra Iselin Nybø (V) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:228 (2013-2014)
Innlevert: 19.12.2013
Sendt: 19.12.2013
Besvart: 20.12.2013 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Iselin Nybø (V)

Spørsmål

Iselin Nybø (V): Mener statsråden at PST/E-tjenesten skal kunne motta og benytte informasjon om norske borgere fra svenske myndigheter, innhentet med hjemmel i FRA-loven, selv om PST/E-tjenesten ikke har fullmakt til å hente ut de samme opplysningene i henhold til norsk lovverk?

Begrunnelse

FRA-loven åpner for at norske borgeres utenlandskommunikasjon overvåkes av svenske myndigheter, uten begrensinger som gjelder mht. svenske borgere. Dette er problematisk av mange grunner, blant annet fordi denne informasjonen fritt kan gis videre til andre lands styresmakter, herunder norske. 80 % av norsk utenlandsk e-kommunikasjon passerer via Sverige.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Som konstitusjonelt ansvarlig for Politiets sikkerhetstjeneste (PST) svarer jeg utelukkende for den tjenesten.
Dersom PST i sin oppgaveløsning har et informasjonsbehov som de mener en samarbeidende tjeneste kan hjelpe dem med, vil de gjerne rette en anmodning om informasjon til den tjenesten.
Når PST mottar informasjon fra en slik anmodning vil de aldri få vite hvor og på hvilken måte denne informasjonen er innhentet Slik informasjon deler ikke etterretning- og sikkerhetstjenester. PST må deretter forholde den mottatte informasjonen opp mot sitt lov- og instruksverk for å vurdere om de lovlig kan behandle informasjonen. Det vil si om informasjonen fyller krav til formålsbestemthet, nødvendighet og kvalitet mv. for å løse PSTs lovpålagte oppgaver. PST kan åpenbart ikke anmode om informasjon de ikke lovlig kan behandle.
Jeg vil tillegge at PST er pålagt å ha notoritet over informasjonsutvekslingen med samarbeidende tjenester, og at det følgelig er mulig i ettertid å kontrollere hvilke opplysninger PST har mottatt, samt at PST samarbeid med andre tjenester er av avgjørende viktighet for at PST skal kunne løse sitt oppdrag knyttet til vårt lands sikkerhet.