Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til finansministeren

Dokument nr. 15:251 (2013-2014)
Innlevert: 09.01.2014
Sendt: 10.01.2014
Besvart: 16.01.2014 av finansminister Siv Jensen

Geir Pollestad (Sp)

Spørsmål

Geir Pollestad (Sp): Regjeringen øker tilskuddet til Redningsselskapet i budsjettet, samtidig så rammes Redningsselskapet av den rekordhøye økningen i mineraloljeavgiften. Regjeringen gir med den ene handen og tar med den andre.
Vil finansministeren bidra til at Redningsselskapet slipper unna den rekordhøye økningen i mineraloljeavgiften?

Begrunnelse

I statsbudsjettet for 2014 ble det vedtatt en økning i mineraloljeavgiften på 53,9 øre utover det som lå i regjeringen Stoltenbergs budsjett. I et brev til finansministeren fra NHO Sjøfart datert 20.12.13 gis det en utdypende beskrivelse av hvilke konsekvenser dette vil ha for redningsselskapet.
Det skrives blant annet i brevet at:

"konsekvensene av den vedtatte avgiftspolitikken er at handlingsrommet for en av de mest sentrale frivillige organisasjonene i landet blir innskrenket."

Dette samtidig som provenytapet for staten er begrenset.
Det vises videre i brevet til at det finnes nødvendige lovhjemler til å gi et slikt fritak.
Det er og verdt å merke seg at vi har bak oss et år der 119 personer har druknet i Norge. Dette er en betydelig økning fra 2012. Redningsselskapet har en avgjørende rolle for å sikre tryggheten på sjøen.

Siv Jensen (FrP)

Svar

Siv Jensen: Redningsselskapet ivaretar viktige samfunnsoppgaver. I 2014 er derfor er bevilgningen til Redningsselskapet økt med 20 mill. kroner sammenliknet med Saldert budsjett 2013. Den samlede bevilgningen er på vel 78 mill. kroner i 2014. Redningsselskapet har også inntekter utover tilskudd over statsbudsjettet. I 2012 var samlede inntekter og tilskudd om lag 466 mill. kroner.
Fra 1. januar 2014 økte den generelle satsen i CO2-avgiften på mineralolje fra kr 0,61 til kr 0,88 per liter og i grunnavgiften på mineralolje fra kr 1,018 til kr 1,557 per liter.
Økningen i CO2-avgiften var opprinnelig foreslått av Stoltenberg II-regjeringen, og ble vedtatt med tilslutning fra alle partier i Stortinget. Økningen i grunnavgiften ble vedtatt av et bredt flertall. I budsjettforliket mellom regjeringspartiene og Kristelig Folkeparti og Venstre ble det enighet om å øke grunnavgiften på mineralolje mv. med 52 øre per liter utover ordinær prisjustering. Forslaget fikk støtte også fra Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti.
Grunnavgiften betales for blant annet parafin, fyringsoljer, marine gassolje og diesel som ikke pålegges veibruksavgift. Det gis fritak for bruk til blant annet skip i utenriks fart, gods- og passasjertransport i innenriks sjøfart, fiske og fangst, petroleumsvirksomhet på sokkelen, sildemel- og fiskemelindustrien, framdrift av tog eller annet skinnegående transportmiddel og høsting av tang og tare. Drift av Redningsselskapets fartøyer omfattes ikke av disse fritakene.
Ifølge Redningsselskapets årsmelding for 2012 var utgiftene til drivstoff og smøreolje for en redningsskøyte 900 000 kroner (RS Halvard Grieg). Med 40 operative fartøyer gir det samlede drivstoffutgifter på om lag 35 mill. kroner før avgiftsøkningen. Økningen i grunnavgiften innebærer dermed en ekstra kostnad på om lag 2 mill. kroner. Det kommer i tillegg til økt CO2-avgift på mineralolje på om lag 1 mill. kroner. Til sammen innebærer dette, til det aktivitetsnivået som Redningsselskapet har hatt de siste årene, at drivstoffutgiftene vil øke om lag 3 mill. kroner som følge av avgiftsøkninger i statsbudsjettet for 2014.
Økte driftsutgifter på grunn av økte avgifter på mineralolje kan oppfattes som uheldig for Redningsselskapet. I lys av den kraftige opptrappingen i bevilgningen mener jeg at Redningsselskapet likevel ikke kommer dårlig ut i 2014. De økonomiske virkningene av avgiftsøkningene for Redningsselskapet synes ikke å være av en slik karakter at jeg vil foreslå et avgiftsfritak for redningsfartøy.
Regjeringen vil følge utviklingen nøye, også gjennom dialog med Redningsselskapet inn mot revidert nasjonalbudsjett 2014.
Etter Stortingets vedtak om grunnavgift på mineralolje mv. § 4 og om CO2-avgift på mineralske produkter § 8 kan det innvilges fritak for eller nedsatt sats når det oppstår enkelttilfeller eller situasjoner som ikke var overveid da avgiftsvedtaket ble truffet og når avgiften i det spesielle enkelttilfellet får en utilsiktet virkning. En eventuell søknad om dispensasjon skal i første instans vurderes av tollregionen med klageadgang til Toll- og avgiftsdirektoratet. Jeg finner ikke grunnlag for å gripe inn i denne prosessen.