Skriftlig spørsmål fra Anne Tingelstad Wøien (Sp) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:255 (2013-2014)
Innlevert: 09.01.2014
Sendt: 10.01.2014
Besvart: 16.01.2014 av arbeids- og sosialminister Robert Eriksson

Anne Tingelstad Wøien (Sp)

Spørsmål

Anne Tingelstad Wøien (Sp): Ei jente fra Hadeland vurderer nå å avslutte undervisningen hun har fulgt ved Hadeland vdg. skole. Årsaken er at Nav beregner studiebelastningen til 19 timer i uka mens maks grense for å kunne kombinere studier med dagpenger er 15 timer. Da hun var i jobb fulgte hun kveldsundervisning.
Hva vil statsråden gjøre for å endre reglene for de som tar utdanning mens de er arbeidssøkende og permitterte?

Begrunnelse

Det er et godt prinsipp at en ikke skal kunne motta "dobbel støtte" fra staten slik tilbud om utdanning kombinert med dagpenger vil være. Studenter og elever må som kjent sørge for livsopphold selv, mens skolen er gratis. Likevel støtter staten studenter og elever til livsopphold via stipendier eller lån fra lånekassen (deler av lån til høgere utdanning kan omgjøres til stipend ved fullført utdanning). Ved permitteringer opplever vi at det kan være mange i samme distrikt som står uten jobb og er arbeidssøkere. At enkelte permitterte er motiverte for å ta utdanning i tida mens de er arbeidssøkende bør anses som en fordel, ikke en ulempe, for samfunnet. Ikke minst gjelder dette de som i voksen alder ønsker å gjennomføre en grunnutdanning som videregående opplæring er.

Robert Eriksson (FrP)

Svar

Robert Eriksson: Dagpenger har som formål å kompensere for tapt arbeidsinntekt. Utdanning finansieres i utgangspunktet ikke med arbeidsløshetstrygd, men for eksempel med utdanningsstøtte fra Lånekassen. Dagpenger og utdanning kan derfor bare unntaksvis kombineres.
Hovedregelen etter folketrygdloven § 4-6 er at personer som er under utdanning eller opplæring ikke har rett til dagpenger. Begrunnelsen for dette er at de i utgangspunktet ikke kan anses som reelle arbeidssøkere eller fullt ut disponible for arbeidsmarkedet så lenge de er under utdanning.
Unntakene imøtekommer behovet for en arbeidsmarkedsmessig begrunnet utdanning og opplæring, men er begrenset for å hindre at trygden skal finansiere lengre utdanningsløp.
Det er mulig å kombinere utdanning med dagpenger dersom undervisningen foregår utenfor normalarbeidstid, dvs. på kveldstid, i weekender og liknende. For at utdanningen skal anses forenlig med heltidsarbeid, må utdanningen videre ha redusert studieprogresjon med minst 50 prosent i forhold til tilsvarende utdanning på fulltid med normal studieprogresjon. Dette innebærer at antall undervisningstimer pr. uke ikke er avgjørende, men omfanget av utdanningen som helhet, også kalt studieprogresjonen, gjerne beregnet i timer pr. uke.
Denne regjeringen ønsker å få flere mennesker i arbeid, og vi vil gjennomgå alle trygdeytelsene for å se på eventuelle urimelige utslag.