Skriftlig spørsmål fra Else-May Norderhus (A) til næringsministeren

Dokument nr. 15:286 (2013-2014)
Innlevert: 17.01.2014
Sendt: 17.01.2014
Besvart: 28.01.2014 av næringsminister Monica Mæland

Else-May Norderhus (A)

Spørsmål

Else-May Norderhus (A): I pressemelding fra Nærings- og fiskeridepartementet 14.1.14 fremgår det at departementet nå legger til rette for privatisering av Entra, og at privatiseringsprosessen kan gjennomføres uten av eiendommer skilles ut fra Entra. Da Entra ble etablert forutsatte Stortinget at såkalte formålsbygg skulle ligge i Statsbygg. I Entras eiendomsportefølje er det i dag flere bygg i denne kategorien.
Kan statsråden forsikre om at alle formålsbygg blir videreført i statlig eie, slik Stortinget forutsatte da Entra ble etablert?

Begrunnelse

I en pressemelding fra Nærings- og fiskeridepartementet 14.1.14 fremgår det at departementet nå legger til rette for privatisering av Entra. "Det er besluttet at privatiseringsprosessen kan gjennomføres uten at eiendommer skilles ut fra Entra", står det i pressemeldingen. Regjeringen har ikke støttet forslag som ble fremmet av Ap og Sp i Stortinget i desember 2013 om at det må foretas en grundig gjennomgang av eiendomsporteføljen i Entra før en ev privatisering. Næringsministeren har uttalt at dette ikke er nødvendig, da det under etableringen av Entra i 2000 ble gjort en grundig vurdering av hvilke bygg som skulle ligge i Entras eiendomsportefølje.
Da Entra ble etablert forutsatte Stortinget at såkalte formålsbygg skulle ligge i Statsbygg. I Entras eiendomsportefølje er det i dag bygg som Nasjonalbiblioteket og Borgarting lagmannsrett i Oslo, Kunsthøyskolen i Bergen, Rockheim i Trondheim, Høyskolen i Akershus og Tollpakkhuset i Drammen.
I DN 16.1.14 fremgår det at staten har en gjenkjøpsopsjon på Nasjonalbiblioteket, og har varslet at de vil kjøpe bygget der Borgarting langmannsrett holder til. Adm. dir. i Statsbygg sier til avisen at Statsbygg har opsjon på kjøp av flere Entra-eiendommer, men vil ikke opplyse hvilke på grunn av den pågående salgsprosessen i Entra.

Monica Mæland (H)

Svar

Monica Mæland: Eiendomsporteføljen til Entra Holding AS (tidligere Entra Eiendom AS) består av eiendommer som enten ble skilt ut fra staten i forbindelse med etableringen av selskapet i 2000 eller som Entra har anskaffet på et senere tidspunkt.
I grenseoppgangen av hvilke eiendommer som skulle overføres til Entra ved etableringen, ble det foretatt en vurdering av bygningenes kommersielle og kulturhistoriske karakter og grad av spesialtilpasning. De eiendommene som ble overført, var de som lå i markeder hvor det ble vurdert å være en effektiv konkurranse i leiemarkedet for tilsvarende lokaler og der det ikke forelå spesielle kulturhistoriske eller sikkerhetsmessige grunner som skulle tilsi at staten burde eie. Kriteriene for utskilling av eiendommer ble behandlet i Stortinget.
Entra har i egen regi oppført flere bygg for å dekke statlige behov for lokaler. Eksempler på dette er Borgarting lagmannsrett og Rockheim. Nasjonalbibliotekets eiendom i Oslo ble i forbindelse med behov for å øke bygningsmassen solgt fra Statsbygg til Entra etter vedtak i Stortinget.
Entra Holding AS er et kommersielt selskap som leier ut lokaler på markedsmessige vilkår. En privatisering vil ikke endre dette.
Antikvariske myndigheter kan gjennom fredningsbestemmelser verne kulturhistoriske verdier i private bygg/eiendommer. Private selskap eier således en rekke vernede bygg. Et eksempel er Bryggen i Bergen, som er et verdensarvminne.
Statlige etater som politi, domstolene, NAV, museer og tollvesenet leier i stor utstrekning lokaler i det private markedet. Adgangen til å benytte et utleiemarked med konkurranse gir fleksibilitet til å dekke endrede behov for lokaler uten å måtte binde kapital i en stor bygningsmasse.
For Nasjonalbiblioteket har staten avtalt rett til et ubegrenset antall fornyelsesperioder av leiekontraktene samt kjøpsopsjon til markedsvilkår ved hvert kontraktsutløp.
Vedrørende andre eiendommer som er nevnt i representantens begrunnelse for spørsmålet kan jeg opplyse at det for Munchsgate 4/Keysersgate 13 (Borgarting lagmannsrett) foreligger en kjøpsopsjon for staten. For Kunsthøyskolen i Bergen (Strømgaten 1) er det en tilbakefallsrett til Bergen Kommune hvor eiendommen tilbakeføres vederlagsfritt ved endret bruk.
Når det gjelder Rockheim i Trondheim, Høyskolen i Akershus og Tollpakkhuset i Drammen foreligger ingen slike klausuler.
Jeg kan i tillegg opplyse at staten har kjøpsopsjon på Christian Augusts plass 3-5 i Moss (Moss tingrett), at stiftelsen Nasjonalmuseet for Kunst har kjøpsopsjon på Kristian Augusts gate 23 i Oslo og at Bærum kommune har kjøpsopsjon på Vøyenenga Skole. Videre er det klausuler i leieavtalene som sikrer toll- og avgiftsetaten tilhold i lokalene i Tollbugaten 1 og Schweigaardsgate 15 i Oslo og Brattørkaia 13 b i Trondheim så lenge fagdepartementet ønsker det.