Skriftlig spørsmål fra Heikki Eidsvoll Holmås (SV) til klima- og miljøministeren

Dokument nr. 15:289 (2013-2014)
Innlevert: 20.01.2014
Sendt: 20.01.2014
Besvart: 27.01.2014 av klima- og miljøminister Tine Sundtoft

Heikki Eidsvoll Holmås (SV)

Spørsmål

Heikki Eidsvoll Holmås (SV): Ansvaret for arealplanleggingen er flyttet til Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Statsråden har i flere intervjuer uttrykt at det nå blir viktig for henne å sørge for at naturmangfoldloven kommer tidligere inn i planprosesser.
Hva mener statsråden konkret med dette, hvordan vil hun ivareta sitt ansvar for klima, forurensing og naturmangfold i plansaker, og vil statsrådens syn bli offentlig før beslutning fattes i KMD?

Tine Sundtoft (H)

Svar

Tine Sundtoft: Arealendringer er ansett for å være den største trusselen mot naturmangfoldet. God arealplanlegging er derfor et viktig virkemiddel for å ta vare på naturmangfoldet. Det er kommunene som vedtar kommunale planer, og skal ivareta hensynet til natur. Ved å skaffe, vurdere og vektlegge kunnskap om natur som blir påvirket av det tiltaket som planlegges, kan kommunene innrette tiltaket på en måte som minimerer skaden på naturmangfoldet. Tidlig innhenting av kunnskap bidrar til å begrense konflikter, gi raskere avklaringer og redusere kostnadene ved å ta hensyn til natur.
Selv om ansvaret for plan- og bygningsloven er overført til Kommunal- og moderniseringsdepartementet er ansvaret for regelverket om konsekvensutredninger for tiltak og planer etter andre lover enn plan- og bygningsloven beholdt i Klima- og miljødepartementet. Planer og tiltak som berører klima, forurensning og naturmangfold skal som før utredes og vurderes i tråd med gjeldende lovverk.
Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil ha den endelige avgjørelsesmyndigheten i innsigelsessaker etter plan- og bygningsloven. Saker som har konsekvenser for miljøet vil imidlertid i tråd med vanlig praksis for samarbeid mellom departementene rutinemessig forelegges Klima- og miljødepartementet før avgjørelse. I tråd med dette vil hovedregelen være at fagdepartementenes uttalelser i slike saker er offentlige.