Skriftlig spørsmål fra Janne Sjelmo Nordås (Sp) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:304 (2013-2014)
Innlevert: 27.01.2014
Sendt: 27.01.2014
Besvart: 07.02.2014 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Janne Sjelmo Nordås (Sp)

Spørsmål

Janne Sjelmo Nordås (Sp): Samferdselsdepartementet ba sommeren 2013 Vegdirektoratet om å sørge for at det skulle bli enklere å få lov å kjøre traktor registrert for 50km/t. Det ble kommunisert ut fra departementet en forventning om at dette skulle være på plass høsten 2013. Nå viser det seg at Vegdirektoratet forsøker seg på omkamp basert på allerede kjente motforestillinger.
Vil statsråden ta ansvar for å få dette innført i tråd med bestilling fra forrige regjering?

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Samferdselsdepartementet ba i 2011 Vegdirektoratet se nærmere på reglene om førerett for traktor. Bakgrunn for dette var et innspill fra landbruksnæringen om endring av gjeldende regelverk, som stiller krav om førerett for lastebil eller vogntog (klasse C eller CE) for å føre traktorer som går fortere enn 40 km/t. Departementet ba direktoratet vurdere hensynet til trafikksikkerhet ved en eventuell lemping av regler og opplæringskrav, samt hvordan en endring av reglene kan få betydning utenfor tradisjonell landbruksnæring.
Utredningen var ferdig våren 2013. den inneholdt blant annet forslag til en ordning for utvidet førerett for traktor som går inntil 50 km/t etter gjennomført tilleggsopplæring, for den som er fylt 18 år. Dette ble sendt på høring i juli 2013 sammen med en del andre forslag til endringer i førerkortforskriften og trafikkopplæringsforskriften. Høringsfristen var i oktober 2013.
Gjennom høringen kom det fram til dels svært ulike syn på en slik ordning. Landbruksnæringen synes overveiende å støtte forslaget, mens entreprenørbransjen har betydelige innvendinger. Det er videre slik at tilsvarende problemstilling for tiden diskuteres både i Norden og Europa for øvrig. Blant annet skal det være et møte i den internasjonale førerprøveorganisasjonen CIECA i slutten av februar hvor Vegdirektoratet vil delta og hente erfaringer.
Jeg ser selvsagt behovet for en avklaring av dette spørsmålet, men for å sikre et best mulig beslutningsgrunnlag er det likevel ønskelig å vurdere forslaget ytterligere ut fra innspillene som kom fram i høringen, og i lys av den internasjonale utviklingen. Jeg vil derfor avvente resultatene av denne vurderingen, før det tas endelig stilling til hvilken løsning vi velger i Norge. Samferdselsdepartementet vil imidlertid følge dette opp slik at det kommer en avklaring så raskt som mulig.