Skriftlig spørsmål fra Lise Christoffersen (A) til næringsministeren

Dokument nr. 15:306 (2013-2014)
Innlevert: 27.01.2014
Sendt: 28.01.2014
Besvart: 04.02.2014 av næringsminister Monica Mæland

Lise Christoffersen (A)

Spørsmål

Lise Christoffersen (A): Har regjeringen fulgt opp initiativet fra tidligere fornyingsminister Rigmor Aasrud om å nedsette ei arbeidsgruppe til å vurdere pensjonsutfordringene til ideelle organisasjoner som leverer tjenester til det offentlige på helse- og sosialfeltet?

Begrunnelse

Ideelle organisasjoner har i dag en offentlig tjenestepensjonsordning eller en privat ordning som tilsvarer den offentlige. Det medfører at ideelle aktører har høyere premiekostnader enn kommersielle og dermed taper i konkurransen om offentlige oppdrag. Som en oppfølging av Stoltenberg II-regjeringas samarbeidsavtale med ideell sektor, varslet statsråd Aasrud i forslaget til statsbudsjett for 2014 at hun ville nedsette ei arbeidsgruppe der deltakerne i samarbeidsavtalen skulle involveres. Arbeidsgruppa skulle se nærmere på hvordan ideelle aktører kan settes i stand til å konkurrere med private tjenestetilbydere på en likeverdig måte, når det offentlige legger tjenester ut på anbud. Spørsmålet er ytterligere aktualisert de siste par månedene, ved at noen av de ideelle organisasjonene har reist spørsmål om å redusere pensjonsrettighetene for sine ansatte.

Monica Mæland (H)

Svar

Monica Mæland: I helse- og sosialsektoren yter mange ideelle organisasjoner en viktig innsats som tjenesteleverandører. De har høy kompetanse og stort engasjement, og kan bidra til nye løsninger på velferdsutfordringene.
Regjeringen er kjent med at flere av de ideelle aktørene har en offentlig tjenestepensjons-ordning eller en tjenestepensjonsordning som tilsvarer den offentlige. Utviklingen i pensjonsutgifter kan bidra til at de ideelle aktørene ikke kan tilby like gode priser som kommersielle aktører med billigere pensjonsordninger for sine ansatte, og at de derfor taper når oppdrag innenfor helse- og sosialsektoren settes ut på anbud. Dette er en problemstilling regjeringen er opptatt av. Regjeringen har igangsatt et arbeid med hvordan vi kan sikre ideelle organisasjoner som leverer offentlig finansierte tjenester gode rammevilkår.