Skriftlig spørsmål fra Ola Elvestuen (V) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:320 (2013-2014)
Innlevert: 29.01.2014
Sendt: 30.01.2014
Besvart: 07.02.2014 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Ola Elvestuen (V)

Spørsmål

Ola Elvestuen (V): Nå som Erna Solberg er blitt statsminister, kan samferdselsministeren bekrefte at dersom fylkeskommunen endrer sitt standpunkt til å gå inn for bybane i Rogaland vil staten følge opp sin forpliktelse med femti prosent statlig delfinansiering?

Begrunnelse

Bybanen på Nord-Jæren er en regional plan om å bygge en bybane på Nord-Jæren. Målet er å bygge en ansvarlig infrastruktur for fremtiden som en del av byutviklingen. Bybanekonseptet ble i 2010 vedtatt i Rogaland fylkesting. I Rogaland fylke og i regionen var det politisk flertall og enighet om at prosjektet skulle gjennomføres. Første byggetrinn (grunnstrukturen) omfattet Stavanger – Sandnes – Sola. I fylkestingsvedtak av 11. desember 2012 ble bybanekonseptet nedstemt til fordel for buss som det fremtidige kollektivtransportsystemet på Nord-Jæren. I NRK Rogaland 27.7.2013 uttalte Erna Solberg:

"Jeg mener at Stavanger burde hatt en bybane, men jeg aksepterer at dette er et politisk spørsmål som avgjøres lokalt."

samt

"Men det er litt vanskelig når sju av åtte kommuner bestemmer seg for bybane, men så blir det et knapt flertall på fylkestinget som går for bussvei."

NRK Rogaland skriver vider at:

"hun lover at staten vil ta halve regningen av kollektivutbygginger hvis Høyre vinner valget, og at dette vil åpne for bybane i Stavanger."

og at:

"Erna Solberg håper fylkestinget vil revurdere sitt standpunkt hvis hun selv blir statsminister."

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Rogaland fylkeskommune har vedtatt at de ønsker å bygge ut busway i stedet for bybane. Jeg er kjent med at begge alternativene er utredet og at det er busway som er det foretrukne alternativet. Jeg har ikke planer om å overprøve dette.
Investeringer i infrastruktur for lokal kollektivtransport er et fylkeskommunalt ansvar. Den politiske plattformen gir imidlertid en avklaring om forpliktende finansiering av viktige kollektivtransportløsninger i de største byene. Det slås fast at statlig medfinansiering fortrinnsvis skal skje gjennom investeringstilskudd som dekker 50 pst. av kostnadene.
I slike store fylkeskommunale kollektivprosjekter vil det ikke være en selvfølge at lokale myndigheter står fritt til å velge kollektivløsninger uavhengig av kostnader, hvis staten skal bidra til finansieringen. Regjeringen arbeider derfor med å utforme kriterier for tildeling av det statlige investeringstilskuddet. Dette vil jeg komme tilbake til. Jeg vil imidlertid legge til rette for en god dialog og et konstruktivt samarbeid med involverte kommuner og fylkeskommuner om denne typen prosjekter.