Skriftlig spørsmål fra Eirik Sivertsen (A) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:332 (2013-2014)
Innlevert: 31.01.2014
Sendt: 03.02.2014
Besvart: 10.02.2014 av forsvarsminister Ine Eriksen Søreide

Eirik Sivertsen (A)

Spørsmål

Eirik Sivertsen (A): Hvordan vil statsråden sikre at det vil bli en smidig overtakelse av Bodø lufthavn fra forsvaret til Avinor, og at lokale og regionale myndigheter blir involvert på en hensiktsmessig måte i utviklingen av framtidige løsninger for arealer og lufthavnen i Bodø?

Begrunnelse

Nedleggelsen av Bodø som kampflybase innebærer negative konsekvenser for Bodø kommune. Det er derfor naturlig at regjeringen i samråd med lokale myndigheter bidrar til en smidig måte å avvikle flystasjonen på, når den tid kommer.
Bodø hovedflystasjon er en av landets mest trafikkerte flyplasser. I dag eier og driver Forsvaret flyplassen, og Avinor betaler for sin bruk. Det må utvikles gode og praktiske fremtidsrettede løsninger for overføring av flyplassen fra Forsvaret til sivile luftfartsmyndigheter når Bodø hovedflystasjon skal nedlegges. Forsvaret har i 60 år hatt base for kampfly i Bodø. Ved nedleggelse av Bodø hovedflystasjon er det nødvendig at Forsvaret bidrar til å tilbakeføre de arealene som de har disponert til sivilsamfunnet på en god måte. Regjeringen må i samråd med lokale myndigheter sørge for en hensiktsmessig tilbakeføring av arealene. Dette er det gitt bred politisk tilslutning til både i behandling av langtidsplanen for forsvaret "Et forsvar for vår tid st.meld. 73 (2011-2012)" og gjeldende nasjonale transportplan.
Avinor har i brev av 21.11.13 til Samferdselsdepartementet gitt uttrykk for at prosessen så langt er grunnlag for stor bekymring, og etterlyser avklaring på formelle og praktiske forhold.
Dette vil være avgjørende for å lykkes med en smidig overgang av eierskapet og videreutvikling av Bodø lufthavn.

Ine Eriksen Søreide (H)

Svar

Ine Eriksen Søreide: Regjeringen legger stor vekt på kontinuerlig luftfartsdrift i Bodø. I tråd med Stortingets behandling av hhv. Innst. 450 (2012-2013) og Innst. 388 S (2011-2012), jf. Meld. St. 26 (2012–2013) Nasjonal transportplan 2014-2023 og Prop. 73 S (2011-2012) Et forsvar for vår tid, har regjeringen startet en prosess for å få på plass langsiktige løsninger for både sivil og militær luftfart i Bodø når Forsvaret legger ned sin kampflyvirksomhet. Det arbeides nå med å avklare formelle og praktiske forhold i forbindelse med overføringen av flyplassdriften og fremtidig bruk av frigitte arealer.
Forsvaret, Avinor, og lokale og regionale myndigheter arbeider sammen for å finne løsninger som ivaretar både sivile og militære behov. Det er blant annet opprettet et koordineringsforum mellom Luftforsvaret, Forsvarsbygg, Avinor og Bodø kommune for å sikre involvering fra alle berørte parter i utviklingen av fremtidige løsninger for arealer og lufthavnen i Bodø.
Det er i dag et godt samarbeid om flyplassdrift mellom Forsvaret og Avinor, som har konsesjonsansvaret for den sivile luftfarten på Bodø lufthavn. En god dialog med Bodø kommune og Nordland fylkeskommune er både naturlig og helt nødvendig. Dette er et godt grunnlag for en smidig og konstruktiv prosess med tanke på en overføring av flyplassdriften til Avinor.