Skriftlig spørsmål fra Stine Renate Håheim (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

Dokument nr. 15:336 (2013-2014)
Innlevert: 03.02.2014
Sendt: 04.02.2014
Besvart: 10.02.2014 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Stine Renate Håheim (A)

Spørsmål

Stine Renate Håheim (A): Hva er de nye initiativene som er lansert av ministeren, og som ikke var planlagt igangsatt under Stoltenberg II-regjeringen?

Begrunnelse

Statsråden kommer stadig i skade for å presentere innsats for forenkling og fornying i offentlige tjenester som en ny ide. Det er en kjensgjerning at slike innsatser er en naturlig del av myndighetenes arbeid, også hva gjelder bruk av nye teknologiske muligheter.
Den forrige regjering initierte og gjennomførte en rekke slike. Av de største var kanskje automatisering av pensjonssaker i Statens pensjonskasse, søknadsbehandling i Lånekassa, automatisk frikort, elektroniske resepter og at næringslivet sparte 663 årsverk gjennom innføring av Altinn.

Jan Tore Sanner (H)

Svar

Jan Tore Sanner: I vår politiske plattform har denne regjeringen pekt ut 8 prioriterte satsingsområder. Mitt departement har fått hovedansvaret for to av disse: "En enklere hverdag for folk flest" og "Levende lokaldemokrati". Når vi nå gjennomfører våre ambisjoner på begge disse satsingsområdene, vil et betydelig innslag være å prioritere tiltak for forenkling, forbedring og fornying av offentlig forvaltning og offentlige tjenester. I tillegg vil forenkling av regler for innbyggere og næringsdrivende være en rettesnor for det arbeidet vi skal gjennomføre. Dette kan kort illustreres med noen viktige eksempler:
Antallet mål ble mer enn fordoblet i tildelingsbrevene til departementenes underliggende virksomheter i perioden fra 2004 til 2012. Denne regjeringen vi J redusere mengden av mål og resultatkrav til statlige virksomheter. En rettesnor for tildelingsbrevene for 2014 har derfor vært å legge vekt på klare mål, tydelige prioriteringer og rapportering på det som er viktig for hver enkelt etat. Dette vil bidra til mer effektiv, enkel og gjennomføringskraftig forvaltning.
Jeg bruker betegnelsen tidstyver om prosesser som tar unødvendig mye tid, slik som ventetid som oppstår mellom ulike sektorers behandling av en sak, krav til rapportering av opplysninger ingen bruker til noe, dobbeltarbeid som oppstår når flere gjør det samme og manuell utfylling av skjemaer med data man allerede har i systemene sine. Regjeringen ønsker å fjerne slike tidstyver både internt i offentlig sektor og i det offentliges kontakt med innbyggere og næringsliv. Tidstyver gjør at medarbeidere må bruke for mye tid blant annet på rapportering, og de rar dermed mindre tid til å løse andre, viktigere oppgaver. Et første tiltak har vi allerede gjennomført i tildelingsbrevene til statlige virksomheter i år, hvor vi har stilt krav om å prioritere arbeidet med å redusere eller fjerne tidstyver. Dette vil føre til at vi rar gjennomført nye forenklinger.
Mitt departement er i gang med å utarbeide forslag til enklere regler for plan- og byggesaker. Forenklingene vil bidra til å holde byggekostnadene nede, øke tempo i planprosessene og skape en enklere hverdag for næringsliv, kommuner og folk flest. Forenklingene i byggereglene vil særlig ha betydning for mindre leiligheter. Det vil bidra til å få ned byggekostnadene, samtidig som bokvaliteten sikres. På plansiden skal antall innsigelser reduseres og tidsbruken gå ned.
Representanten Håheim viser til utviklingen av automatiserte løsninger og fornying ved bruk av informasjonsteknologi. De siste årene har det blitt satt i gang mange, viktige digitaliseringstiltak i det offentlige. Denne regjeringen ønsker å bygge videre på de planer og tiltak som Stortinget tidligere har sluttet seg til, og vi ønsker å utvikle tiltakene videre. Det er en styrke for det viktige utviklings- og moderniseringsarbeidet Norge står overfor at det er en bred politisk enighet om viktige ikt-satsinger i offentlig sektor. Dette så vi for eksempel under Stortingets behandling av Stoltenberg Il-regjeringens Meld. St. 23 (2012-2013) Digital agenda for Norge, jf. Innst. 370 S (2012-2013). Samtidig kommer denne regjeringens ønske om å bygge videre på, men også utvide ambisjonene på dette området, godt til uttrykk i Prop.

1 S Tillegg 1 (2013-2014) Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014. Jeg er glad for at Stortinget sluttet seg til regjeringens forslag der og vedtok å øke bevilgningen både til å etablere en løsning for digital tinglysing i Statens kartverk og til å videreutvikle en løsning med elektronisk søknad på lån og bostøtte i Husbanken. Digitalisering på disse områdene vil gi en enklere hverdag både for innbyggere og næringsliv, samtidig som det legger til rette for at stat og kommune kan løse oppgavene mer effektivt.