Skriftlig spørsmål fra Freddy de Ruiter (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:340 (2013-2014)
Innlevert: 04.02.2014
Sendt: 04.02.2014
Besvart: 11.02.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Freddy de Ruiter (A)

Spørsmål

Freddy de Ruiter (A): Helse og omsorgsministeren ga 15.01.14 svar på mitt spørsmål av 07.01.14 vedrørende Stiftelsen Skifestivalen. Jeg finner svaret noe uklart om hvorvidt statsråden vil bidra til å sikre gjennomføring av disse to viktige nasjonale idrettsarrangementene for opptil 1000 psykisk syke hvert år på Geilo og i Arendal.
Kan helseministeren klargjøre hvordan han har tenkt å bidra til at disse viktige tilbudene ikke blir lagt ned?

Begrunnelse

Stiftelsen Skifestivalen har en lang historie med arrangementene sine på Geilo og Hove utenfor Arendal på henholdsvis vinters- og sommertid. Dette er et tilbud som er beregnet for psykisk syke og deltakelsen er omfattende fra hele landet.
Stiftelsen har fått økonomisk støtte fra ulikt offentlig hold, bl.a. fra Helsedirektoratet. Denne type aktiviteter vil være avhengig av en del offentlig støtte i en eller annen form. En eventuell offentlig overtakelse av slikt frivillig arbeid vil kunne bety langt høyere kostnader og tap av mye frivillig dugnadsarbeid. Jeg vil derfor anmode statsråden om å finne gode løsninger for denne type frivillig innsats som betyr så mye for dem det gjelder. Imidlertid haster det for Stiftelsen Skifestivalen, hvis man ikke kommer opp med en løsning raskt vil opptil 1000 mennesker med psykiske lidelser og som kanskje ikke har så mange andre tilsvarende tilbud, miste dette fra og med i år.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Slik det framgår av mitt svar til representanten de Ruiters spørsmål 242 fra januar i år, er jeg opptatt av å bidra til at mennesker med psykiske lidelser inkluderes i samfunnet, gjennom aktivitet, arbeid, utdanning og deltakelse i samfunnslivet. Regjeringen vil også fortsette å arbeide for bedre behandling og oppfølging for psykisk syke.
Som representanten de Ruiter selv påpeker, vil en offentlig overtakelse av frivillig arbeid ofte være drepende for frivilligheten og det frivillige initiativet. Derfor mener jeg slike gode initiativ må finne sin form i samarbeid mellom det frivillige, det private næringsliv og det offentlige. I denne sammenhengen mener jeg det naturlige offentlige ankerpunktet ikke bør være i helsetjenestene, men i idretts- og kulturlivet og i kommunene generelt.
Idrettens eget integreringsvedtak fra Idrettstinget i 2007 innebærer at mennesker med funksjonsnedsettelser og personer med utviklingshemming skal få anledning til å delta i ordinær idrettsaktivitet. Ved å inkludere mennesker med psykisk sykdom i ordinær aktivitet, enten det er i idrett, musikk eller annen kultur, arbeid og skole skaper vi et bedre samfunn med større forståelse og takhøyde. Fra arbeidslivet ser vi at tiltak som oppsøkende behandling, fontenehus, individuell jobbstøtte og jobbmestrende oppfølging bidrar til at alvorlig psykisk syke kommer seg ut i ordinært arbeid.
Stiftelsen skifestivalen står fritt til å søke om midler gjennom de tilskuddsordninger som kan knyttes til formålet, blant annet gjelder dette tilskuddsordningen over kap. 719, post 73 Fysisk aktivitet som Helsedirektoratet er delegert forvaltningen av. I 2013 ble søknad fra Stiftelsen skifestivalen innvilget med et tilskudd på 150 000 kroner. Som jeg også tok opp i mitt svar til representantens spørsmål i januar i år, er ikke tilskudds- og prosjektmidler ment som støtte til varig drift, men et bidrag i en startfase. Det er derfor viktig at gode prosjekter arbeider med å bygge langsiktige samarbeidsavtaler med relevante aktører som kommuner, organisasjoner, næringslivet, lokale lag og foreninger slik at en kan komme seg over fra prosjektfase til drift.
Jeg vil avslutningsvis berømme representanten de Ruiter for hans engasjement for Stiftelsen skifestivalen, og for de mange menneskene som har glede av virksomheten stiftelsen står for. Jeg deler representantens overbevisning om at fysisk aktivitet og sosialt samvær er viktig for alle mennesker, også de med psykisk sykdom. Jeg mener likevel det blir galt om helsetjenestene skal sørge for varig finansiering av idretts- og kulturaktiviteter.