Skriftlig spørsmål fra Geir Jørgen Bekkevold (KrF) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:346 (2013-2014)
Innlevert: 04.02.2014
Sendt: 05.02.2014
Besvart: 13.02.2014 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne

Geir Jørgen Bekkevold (KrF)

Spørsmål

Geir Jørgen Bekkevold (KrF): Etter at det ble kjent at Storås barn- og familiesenter på Sortland skal legges ned og at dette begrunnes med at det er en del av omstillingen i barnevernet da det statlige barnevernet ønsker å utvikle mer spesialiserte og differensierte tiltak har det spredt seg uro blant andre sentre som frykter nedleggelse.
Hva vil statsråden gjøre for å sikre at sped- og småbarn med familier får den hjelpen de har behov for og krav på så tidlig som mulig også i fremtiden?

Begrunnelse

Sentre for foreldre og barn er i dag det eneste tiltaket som gir et døgnbasert spesialisert tilbud om utredning og endringsarbeid for utsatte sped- og småbarnsfamilier. Disse er et viktig verktøy for å sikre rett hjelp til de mest utsatte og minste barna der omsorgssituasjonen på grunn av evner, rus eller vold er uklar, men ikke dokumentert å være så dårlig at vilkårene for akuttplassering er til stede. I sentrene blir familiene utredet av ulike faggrupper i et trygt miljø, og får veiledning for å kunne endre på situasjonen. Dokumentasjonen oppholdet gir kan medføre at omsorgen for barnet blir overtatt av andre. Mens i andre tilfeller skaper sentrene endring i familiens situasjon slik at barna kan bli hos foreldrene.
En arbeidsgruppe nedsatt av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet kom i 2012 med en rekke anbefalinger til departementet om et samlet tilbud til utsatte foreldre med sped- og småbarn i alderen 0-3 år. Grunnlaget for disse anbefalingene var oppdatert fagkunnskap om utviklingspsykologi, tilknytningsteori, forståelse av risiko- og beskyttelsesfaktorer, sensitive perioder og utviklingsskader.
Direktoratets anbefalinger var svært tydelige; økt bruk av sentre for foreldre og barn, økt fokus på utredning og ikke minst lovfestet plikt for staten til å etablere og drive sentre for foreldre og barn. Direktoratet har uttalt at utredning og endringsarbeid for utsatte sped- og småbarnsfamilier er en spesialisert oppgave som det ikke er rimelig at kommunene kan ivareta.
Disse anbefalingene har ikke ført til at flere familier med behov for utredning og hjelp har blitt sendt til sentrene. Dette til tross for at fokuset på hvor viktig tidlig intervensjon har økt betraktelig de siste årene.
En av årsakene til dette kan være at det er kommunene som plikter å tilby opphold i sentrene hvis det er det beste for barnet, men det er staten etter barnevernloven § 9-4 som har plikt til å finansiere oppholdet utover kommunens egenandel. Delingen av ansvaret gjør samarbeidet mellom staten og kommunene vanskelig, slik flere evalueringer av barnevernet også har avdekket. Sentre for foreldre og barn er viktig for tidlig å utrede situasjonen, og komme inn med tiltak som kan sikre en god oppvekst og utvikling for barna.

Solveig Horne (FrP)

Svar

Solveig Horne: Stortinget har sluttet seg til forslagene i Prop. 106 L (2012-2013). En konsekvens av dette er at Bufdir nå utvikler sine lovpålagte oppgaver og at ikke – lovpålagte oppgaver kun skal tilbys og finansieres i den utstrekning det følger av instruks eller tildelingsbrev. Opphold i senter for foreldre og barn er et frivillig hjelpetiltak i barnevernet for gravide, enslige foreldre og par med små barn, og ikke et lovpålagt tilbud som staten må tilby. Bufetat har ansvar for å bistå kommunene med å fordele eksisterende plasser i sentre for foreldre og barn. Bufetat skal som hovedregel dekke den delen av kommunens utgifter til oppholdet som overstiger en fastsatt egenandel.
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) leverte i 2012 en rapport med faglige anbefalinger om hvordan tilbudet til de yngste barna ideelt sett burde være samlet sett og med særlig oppmerksomhet rettet mot sentre for foreldre og barn sin rolle. I rapporten slås det fast at sentre for foreldre og barn er et spesialisert tiltak der det er nødvendig med høy kompetanse som er tverrfaglig sammensatt. Direktoratet anbefaler at sentrene har tilknytning til robuste fagmiljø av hensyn til behovet for å opprettholde og videreutvikle kompetansen.
Rapporten var første del i et arbeid som videreføres i 2014 ved at Bufdir i årets tildelingsbrev fra departementet har fått i oppdrag å utrede økonomiske, juridiske og administrative konsekvenser av å gjennomføre de faglige anbefalingene. Dette vil jeg legge til grunn i min vurdering av den fremtidige dimensjoneringen av dette tilbudet. Jeg vil for øvrig følge utviklingen på dette feltet nøye.