Skriftlig spørsmål fra Johnny Ingebrigtsen (SV) til kulturministeren

Dokument nr. 15:348 (2013-2014)
Innlevert: 05.02.2014
Sendt: 05.02.2014
Rette vedkommende: Barne-, likestillings- og inkluderingsministeren
Besvart: 11.02.2014 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne

Johnny Ingebrigtsen (SV)

Spørsmål

Johnny Ingebrigtsen (SV): Hvordan vil kulturministeren sikre at etterkommere av Kola-nordmenn ikke hindres i å ta en utdannelse eller være yrkesaktive som følge av firkantet bruk av regelverket?

Begrunnelse

Utlendingsnemnda (UNE) har gitt en etterkommer av Kola-nordmenn, boende i Vadsø, avslag på søknad om norsk statsborgerskap. Det er en avgjørelse som ikke kan påklages.
I vedtaket viser UNE til at søkeren har vært for ofte utenfor landets grenser i løpet av de sju årene som kreves for å ha bodd i Norge fra vedkommende kom til landet i 2006.
UNE støtter dermed avslagsvedtaket i Utlendingsdirektoratet (UDI) som behandlet søknaden først. UDI mente vedkommende hadde vært for ofte ute av landet, med «bare» en oppholdstid her på fem år og seks måneder av de 7 årene som kreves.
I vedtaket skriver UNE at vedkommende kan søke om norsk statsborgerskap om halvannet år, men det forutsetter uten å forlater Norge i løpet av denne tiden.
Mesteparten av den tiden søker har oppholdt seg utenfor Norge har vært i forbindelse med studier ved Musikkonservatoriet, Universitetet i Tromsø. Universitetet har samarbeidsavtale med utdanningsinstitusjoner i blant annet Russland og Ukraina. Der tok søker sin masteroppgave fordi universitetet i Ukraina har et symfoniorkester, sensorer fra Tromsø var med. Universitetet har også en samarbeidsavtale med Marinsky-akademiet i St. Petersburg, der søker var to perioder i 2012 og 2013.
Kola-nordmennene var en gruppe nordmenn som utvandret til Russland i andre halvdel av 1800-tallet, og som ble stengt bak grensene som brått ble stengt under Stalin-tiden. De fikk en dramatisk skjebne. Etter Sovjetunionens fall ble søkelyset satt på denne gruppen og de ble gitt norsk statsborgerskap. Søkeren er en av de siste etterkommerne av Kola-nordmenn som ikke har fått norsk statsborgerskap.
UDI/UNE har anledning til å gi søker norsk statsborgerskap under reglene som gjelder for Kola-nordmennene. Et slikt vedtak ville ikke på noen måte skape presedens for andre saker.
Det er vanskelig å se for seg hvordan søkere skal kunne ta sin opera utdannelse på et slikt nivå uten å måtte være en god del utenfor landet, ved utenlandske utdanningsinstitusjoner og akademier.

Solveig Horne (FrP)

Svar

Solveig Horne: Det fremgår av bakgrunnen i brevet fra Stortingets president at spørsmålet dreier seg om en sak der en søker har fått avslag på sin søknad om norsk statsborgerskap. Stortingsrepresentant Ingebrigtsen skriver i bakgrunnen at UDI/UNE har anledning til å gi søkeren norsk statsborgerskap etter reglene som gjelder for Kola-nordmenn. Jeg er den statsråden som har ansvar for statsborgerregelverket og svarer derfor på spørsmålet. Jeg vil først understreke at det er UDI som behandler søknader om norsk statsborgerskap og UNE som er klageinstans. Med mindre det foreligger grunnleggende nasjonale interesser eller utenrikspolitiske hensyn har jeg ikke anledning til å instruere om avgjørelsen av enkeltsaker.
Det er i statsborgerregelverket tatt hensyn til Kola-nordmenns særskilte tilknytning til Norge. De kan få statsborgerskap på lettere vilkår enn andre, og jeg mener denne gruppen er godt ivaretatt gjennom det gjeldende regelverket. Hovedregelen om erverv av norsk statsborgerskap etter søknad fremgår av statsborgerloven som stiller opp en rekke vilkår. Et av vilkårene er at søkeren må ha hatt til sammen syv års opphold i riket i løpet av de siste ti årene, med oppholdstillatelser av minst ett års varighet. Utenlandsopphold som til sammen overstiger to måneder i løpet av ett kalenderår, vil trekkes fra ved beregning av oppholdstid. Det er også et krav om at søkeren må fylle vilkårene for permanent oppholdstillatelse.
Statsborgerforskriften fastsetter at det skal gjøres unntak fra hovedregelen om botid for Kola-nordmenn. Det skal også gjøres unntak fra kravet om at man må fylle vilkårene for permanent oppholdstillatelse. Søkeren må likevel ha oppholdt seg i riket de siste to årene med oppholdstillatelser av minst ett års varighet. Opphold i en eller flere søknadsperioder medregnes i toårsperioden.
Dersom særlig sterke grunner foreligger, kan det i den enkelte sak til gunst for søkeren også gjøres unntak fra vilkårene for erverv av statsborgerskap etter søknad, jf. statsborgerloven § 19. Dette gjelder både for Kola-nordmenn og for andre søkere.
Det fremgår av statsborgerforskriften at for å regnes som Kola-nordmann må man være etterkommer av norske borgere som utvandret til Murmansk eller Arkhangelsk fylke i Russland fra annen halvdel av 1800-tallet og frem til den russiske grensen ble stengt på slutten av 1920-tallet. I tillegg må søkeren være innvilget oppholdstillatelse i Norge fordi vedkommende har nærmere bestemt tilknytning til Norge. Søkerens oppholdsgrunnlag etter utlendingsloven har altså betydning for om vedkommende vil omfattes av bestemmelsen i statsborgerforskriften om Kola-nordmenn.
Det er UDI og eventuelt UNE som gjør den konkrete vurderingen i enkeltsaker av om vilkårene for erverv av norsk statsborgerskap er oppfylt, herunder om en søker omfattes av bestemmelsen om Kola-nordmenn eller om det eventuelt skal dispenseres fra noen av vilkårene etter statsborgerloven § 19. Dette kan som nevnt ikke departementet gripe inn i med mindre det gjøres av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser eller på grunn av utenrikspolitiske hensyn.