Skriftlig spørsmål fra Kenneth Svendsen (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:358 (2013-2014)
Innlevert: 06.02.2014
Sendt: 06.02.2014
Besvart: 18.02.2014 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Kenneth Svendsen (FrP)

Spørsmål

Kenneth Svendsen (FrP): Kjøretøyforskriften § 1-15 ble innført for å forenkle mulighetene for bilimport. Det har senere vært gjort innstramninger i regelen og i praksis.
Vil statsråden ta et initiativ overfor Vegdirektoratet for umiddelbart å liberalisere praktiseringen av kravet om originalitet slik at dette avgrenses til i hovedsak kjøretøytekniske endringer, og vil statsråden også sørge for å fremme en forskriftsendring som bringer § 1-15 tilbake til dens opprinnelige ordlyd og omfang slik at regelens intensjon bedre kan oppfylles?

Begrunnelse

Innstramningene som har vært gjort i godkjenningsmuligheten etter § 1-15 har gjort at blant annet lastebiler, busser og ambulanser ikke lenger kan godkjennes etter bestemmelsen. Kravet til kjøretøyets originalitet har blitt strammet kraftig inn i praksis siden regelen ble innført. Blant annet er det ikke lenger anledning til å tilpasse biler til norske varebilskrav. Innstramningene i regelen som har vært gjennomført har gjort denne forenklede muligheten for bilimport mindre praktisk og strider mot regelens intensjon om forenkling.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Denne regjeringen ønsker generelt å legge til rette for et enkelt regelverk for kjøretøy- godkjenning. Vi har forståelse for at en del bilentusiaster ønsker å importere biler det finnes et fåtall av eller som i Norge er sjeldne. Vi vil derfor at det praktiseres en i møte- kommende holdning fra myndighetenes side, og vi vil gjennomgå aktuelle deler av regelverket for å finne forbedringer og forenklinger. Det er viktig at endringer skjer innenfor rammene av det som er trafikksikkerhetsmessig og ressursmessig forsvarlig og i overensstemmelse med EØS-regelverket.
EU-regelverket (forordning 183/2011) setter klare begrensninger i mulighetene for å utvide nasjonale unntak for tredjelandsimport av kjøretøy. Trafikksikkerhetsmessige og miljømessige begrunnelser og hensynet til like konkurransevilkår i bilmarkedet, ligger til grunn for denne reguleringen.
Kjøretøyforskriften § 1-15 gjør unntak fra kravene som ellers gjelder for godkjenning og registrering av bil, ved å forenkle kravene for godkjenning av privatimportert kjøretøy som tidligere har vært registrert i annet EØS-land og i USA.
Det er riktig at denne unntaksbestemmelsen har blitt endret etter at den ble innført i 2004, slik den ikke lenger gjelder for tyngre kjøretøy. Endringen ble imidlertid gjort etter en offentlig høring, og hvor begrunnelsen var vesentlige trafikksikkerhetsmessige hensyn. Tunge kjøretøy produsert i USA, har andre krav til bl.a. bremser, hastighetsbegrenser, bilbelter og brannsikring (busser), enn vi har i Norge og Europa. Det ble derfor vurdert at det ikke var forsvarlig å godkjenne slike kjøretøy på bakgrunn av bare dokumentasjon på tidligere registrering.
Det stilles videre spørsmål ved praktiseringen av vilkåret om at kjøretøyet skal være i ”original utførelse” for å kunne godkjennes etter unntaket. Ved privatimport av kjøretøy etter kjøretøyforskriften § 1-15, vurderes krav om originalitet som nødvendig nettopp for at unntaket skal være enkelt å praktisere mht. å unngå at kjøretøy med endringer som uansett ikke aksepteres i Norge, eller med endringer vi ikke har tilstrekkelig oversikt over, godkjennes uten videre kvalitetssikring. Kravet til originalitet skal gi trygghet for at bilen er i produksjonssamsvar.
Jeg er kjent med at praktiseringen av kravet til originalitet, har vært noe omstridt og at kritikere mener det praktiseres veldig bokstavelig. Det kan være en stor utfordring for både eier og godkjenningsmyndigheter å sikre tilfredsstillende dokumentasjon for at ombygde kjøretøy fra tredjeland tilfredsstiller forsvarlige trafikksikkerhetsmessige standarder, men hensynet til trafikksikkerhet må veie tyngst i en slik sammenheng. I vår gjennomgang av regelverket vil vi se på disse problemstillingene. Det er i dette arbeidet viktig for meg at vi sikrer at godkjenningskravene praktiseres konsekvent.