Skriftlig spørsmål fra Bård Vegar Solhjell (SV) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:361 (2013-2014)
Innlevert: 06.02.2014
Sendt: 07.02.2014
Besvart: 14.02.2014 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Bård Vegar Solhjell (SV)

Spørsmål

Bård Vegar Solhjell (SV): Mellom Lillestrøm og Oslo sentrum er det god sykkelvei på mesteparten av strekningen, men korte strekk uten sykkelvei og enkelte vanskelige passeringer av kryss øker tidsbruk og risiko ved å sykle. Utbedringer av disse kunne gitt en sammenhengende sykkelvei på strekningen. NTP 2014-2023 varsler en kraftig opptrapping av bevilgningene til sykkelvei.
Vil samferdselsministeren sørge for at en sammenhengende sykkelvei mellom Lillestrøm og Oslo sentrum prioriteres og bygges ut?

Begrunnelse

Oslo-regionen har et stort potensial for flere syklister. En økning i sykkelandelen i Oslo og Akershus på b3ekostning av bil vil gi lavere klimagassutslipp, mindre lokale utslipp og mindre kø. En overgang fra kollektiv til sykkel vil frigjøre plass på kollektivtrafikken. Å sykle er også forbundet med bedre folkehelse.
En viktig hindring for at flere sykler er dårlig utbygde sykkelveier. Dette gjelder store deler av landet, men i folkerike og tettbygde områder er effekten av å bygge ut sykkelveier størst.
Et eksempel er Romerike. Mellom Lillestrøm og Oslo bor det svært mange mennesker. Stort deler av distansen har sykkelvei, men flaskehalser uten sykkelvei og vanskelige passeringer av kryss og veier øker risikoen og tidsbruken ved å sykle. Gjennom en begrenset og målrettet satsing her kunne man oppnå en betydelig gevinst. Jeg etterlyser at statsråden gir klare signaler om at denne strekningen skal være en av de prioriterte innen budsjettrammene til sykkelveier de neste årene.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Jeg er svært glad for spørsmålet fra representanten Solhjell om gang og sykkelveger. Som representanten er kjent med, er det satt av betydelige midler til gang og sykkelveger i NTP 2014-2023. I tillegg til det som allerede er avsatt, har regjeringspartiene H og FrP, sammen med V og KrF, blitt enige om å styrke bevilgingene til gang og sykkelveger gjennom en belønningsordning. Dette betyr at denne regjeringen legger opp til en langt mer offensiv politikk for gående og syklende enn det den rødgrønne regjeringen gjorde i sitt forslag til NTP 2014-2023.
Det er riktig at det er et relativt godt tilbud til syklister på strekningen mellom Lillestrøm/nedre Romerike og Oslo sentrum. Det er anlagt gang- og sykkelveger stort sett overalt, men det er noen korte strekninger som mangler et eget tilbud til syklister. Standarden på det etablerte gang- og sykkelvegnettet er dessuten av variabel kvalitet. På noen strekninger er det behov for å separere fotgjengere og syklister, og det er behov for utbedringer i kryss. Dette gjelder både i Skedsmo, Lørenskog og Oslo kommuner.
I Statens vegvesens forslag til handlingsprogram for perioden 2014-2017 er det prioritert midler til investeringer på sykkelvegnettet mellom Lillestrøm og Oslo både langs E6 og langs rv 163 Østre Aker vei (alt innenfor Oslos grense). Regjeringen vil følge opp dette gjennom de årlige budsjetter.
Statens vegvesen har dessuten startet planlegging av en viktig delstrekning i Skedsmo kommune, med sikte på prioritering i neste planperiode. I tida framover vil Statens vegvesen gå i gang med planlegging for ytterligere utbedringer på denne sykkelruta.