Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:377 (2013-2014)
Innlevert: 12.02.2014
Sendt: 12.02.2014
Besvart: 20.02.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Ruth Grung (A)

Spørsmål

Ruth Grung (A): Regjeringen har vedtatt å øremerke de kommunale midlene til rustiltak. Noen kommuner har forventninger om at det vil gi økte midler, mens andre frykter reduserte rammer.
Hvilke kriterier og prosess har helseministeren iverksatt for øremerking/omfordeling av de kommunale midlene, og hvor mye er beregnet at dette vil medføre av økte administrative kostnader?

Begrunnelse

Regjeringen har øremerket 343 mill. kroner til rustiltak i kommunene. Det er en reversering av Stortingets tidligere vedtak om at rusmidlene skulle inngå i de frie midlene til kommunene fra 2013. Å øremerke er et tveegget sverd mellom hensynet om å sikre bestemte målgrupper/formål og tiltro til lokaldemokratiet og at kommunene selv er i stand til å prioritere egne innbyggeres behov. Det er uklart om man etter ett år kan påstå at kommunene har nedprioritert tiltak til rus.
Kommunene trenger forutsigbarhet og det er uklart hvor stor andel av midlene som skal inndras og eventuelt omprioriteres, om kommunene må søke på midlene, samt når de får vite hva de har til rådighet.
Regjeringen har som mål å redusere det offentlige byråkratiet og mange kommuner frykter at øremerkingen vil medføre mye ekstra byråkrati med søknadsskriving og rapportering.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Representanten henviser i sitt spørsmål til vårt forslag til statsbudsjett for 2014. I 2013 fjernet den rødgrønne regjeringen 330 millioner kroner i øremerket tilskudd til rusavhengige i kommunene og la de inn i kommunenes frie inntekter. Vi har reversert dette ved å flytte midlene fra inntektssystemet for kommunene og tilbake til Helse- og omsorgsdepartementets budsjett som en øremerket ordning.
Regjeringen vil ha en ny og forsterket satsing innenfor rus.Opptrappingsplanen for rusfeltet (2007-20012) ga ikke det løftet som trengtes. Regjeringen ønsker derfor å styrke innsatsen på rusfeltet ved å etablere en ny opptrappingsplan. Reversering av innlemmingen av tilskudd til kommunalt rusarbeid er et sentralt tiltak for å styrke kommunene i den kommende opptrappingsplanen.
Som det fremgår av Prop 1 S Tillegg 1 (2013-2014) skal tilskuddet innrettes etter samme modell som i 2012. Dette innebærer at det blir en søknadsbasert ordning som kunngjøres årlig, med regelverk godkjent av Helse- og omsorgsdepartementet. Det blir Fylkesmannen som behandler søknadene, basert på fylkesvise rammer som Helsedirektoratet har ansvar for. Helsedirektoratet har fått i oppdrag å utarbeide nytt regelverk for tilskuddsordningen, herunder foreta nødvendige justeringer
Tiltak som ble etablert under den gamle opptrappingsplanen, og som kommunene har videreført gjennom rammefinansiering i 2013, vil kommunene kunne søke om tilskudd til gjennom det øremerkede tilskuddet i 2014.
Øremerking av midler vil i seg selv føre til noe økte administrative kostnader sammenlignet med fordeling gjennom inntektssystemet. Samtidig må slike kostnader vurderes opp mot utfordringene på rusfeltet. Det er fortsatt utfordringer i det kommunale rusarbeidet som tilsier at det er behov for en særskilt satsing. Jeg mener at innlemmingen av kommunalt rusarbeid i 2013 kom for tidlig, blant annet som en følge av manglende økonomiske insentiver i samhandlingsreformen på feltet. Det er bakgrunnen for at vi nå gjeninnfører øremerking av midler til kommunalt rusarbeid.
Vi vurderer løpende tiltak som bidrar til forenkling og som reduserer byråkrati i forvaltningen av tilskuddet.