Skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:408 (2013-2014)
Innlevert: 17.02.2014
Sendt: 17.02.2014
Rette vedkommende: Justis- og beredskapsministeren
Besvart: 24.02.2014 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): På hvilken måte vil statsråden – som koordinerende forskningsminister, og i samråd med bl.a. justis- og beredskapsministeren – sikre at det forskes tilstrekkelig på høyreekstrem ideologi og terrorisme i Norge?

Begrunnelse

Undertegnede viser til debatten i kjølvannet av 22. juli, og viktigheten av at vi sikrer en kunnskapsmessig beredskap med tanke på eventuelle høyreekstreme terroranslag i Norge. I overveiende grad er politisk motivert vold i Norge etter andre verdenskrig utøvd av høyreekstreme miljøer.
I flere medier 14. februar d.å. refereres det til bekymring fra bl.a. FFI vedrørende manglende finansiering av forskning på høyreekstreme miljøer og ideologi. Det kan synes som om finansieringen av denne type forskning faller mellom to stoler når midlene skal fordeles.

«Vi går glipp av kunnskap om potensielle terrorister, og vi får en svekket evne til å oppdage nye.»

uttaler Thomas Hegghammer (FFI) til Klassekampen.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Kunnskapsministeren og jeg er kommet frem til at det er jeg som skal besvare dette spørsmålet.
Regjeringen arbeider for tiden med å utarbeide en ny handlingsplan mot voldelig ekstremisme. Arbeidet legges bredt opp og ni departementer og Statsministerens kontor er representert i arbeidsgruppen. Det er gjennomført en rekke innspillsmøter med representanter fra organisasjoner, kommuner og forskningsmiljøer. Det har i tillegg vært opprettet en forslagskasse på nettsiden www.radikalisering.no hvor både privatpersoner og organisasjoner kan komme med innspill og synspunkter til planen. Handlingsplanen skal legges frem våren 2014.
Kunnskap og kompetanse er avgjørende i arbeidet med å forebygge og bekjempe alle former for voldelig ekstremisme og terror, herunder også høyreekstremisme. Dette vil derfor være et prioritert område i den nye handlingsplanen. Vi har solide forskningsmiljøer gjennom blant annet Konsortium for forskning om terrorisme og internasjonal kriminalitet, Politihøgskolen (PHS), Terra prosjektet ved Forsvarets forskningsinstitutt og Forskningsrådets program for samfunnssikkerhet (SAMRISK 2). Det er likevel nødvendig å fortsette oppbyggingen av kunnskap på feltet, sikre bredde gjennom at alle aktuelle former for ekstremisme dekkes, samt styrke videreformidlingen av kunnskap til relevante aktører i førstelinjen.
Jeg ønsker å bruke den kommende handlingsplanen til å løfte dette feltet, gjennom at det utarbeides strategier for å styrke og koordinere forskningsinnsatsen på radikalisering og voldelig ekstremisme, herunder høyreekstremisme.