Skriftlig spørsmål fra Rasmus Hansson (MDG) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:405 (2013-2014)
Innlevert: 14.02.2014
Sendt: 17.02.2014
Besvart: 24.02.2014 av landbruks- og matminister Sylvi Listhaug

Rasmus Hansson (MDG)

Spørsmål

Rasmus Hansson (MDG): Lov om dyrevelferd § 32 tredje ledd gir Mattilsynet hjemmel til å avlive dyr uten eiers samtykke. Omplassering av det samme dyret kan derimot ikke gjennomføres uten eiers samtykke. Mattilsynet har selv gitt signaler om at de vil foreslå en endring i begrensningene for bruk av omplassering.
Er statsråden enig i behovet for å endre ordlyden, og vil statsråden foreta seg noe for å unngå at eiere som er fratatt et dyr på grunn av vanskjøtsel eller mishandling kan hindre Mattilsynet i å velge å omplassere dyret?

Begrunnelse

Rådet for dyreetikk uttaler i brev med Deres ref.: 07/1972 02.12.13 at det er vanskelig å forstå hvorfor eiendomsretten brukes som begrunnelse for at eieren må samtykke ved omplassering, mens det samme hensynet ikke vektlegges ved avliving. I brevet ber rådet Landbruks- og matdepartementet om å se på formuleringene i paragraf 32 på nytt, «slik at både avliving der dette er hensiktsmessig, og omplassering, kan skje så smidig som mulig.».
Mattilsynet har selv uttalt at de ser dagens ordlyd i § 32 som problematisk. I referat fra kontaktmøte med interessegrupper 23.10.2013 opplyses det at de akter å endre ordlyden:

"Mattilsynet kommer til å foreslå endring i begrensningene for bruk av omplassering, om at eiers samtykke ikke lenger blir et krav for omplassering."


En endring av §32 vil kunne harmonisere Dyrevelferdsloven med annet lovverk. I tilfeller av ivaretakelse av hund etter brudd på loven, sier Hundeloven §18 at

"Dersom det anses praktisk mulig og forsvarlig, skal politiet søke å omplassere en hund fremfor å avlive den."

Resultater fra rehabilitering av vanskjøttede familiedyr er svært gode. Det er flere ganger vist at omplassering er mulig og at private ressurser trår til for å hjelpe Mattilsynet med dette, der de frivillige kreftene slippes til.

Sylvi Listhaug (FrP)

Svar

Sylvi Listhaug: Dagens dyrevelferdslov er en forholdsvis ny lov som trådte i kraft 1/1-2010. Spørsmålet rundt eiendomsretten til dyr som tilsynsmyndigheten overtar ansvaret for, ble grundig drøftet i forbindelse med utarbeidelsen av loven. Omplassering av dyr uten eiers samtykke var en del av denne drøftelsen. Etter nøye avveininger ble det konkludert med at selv om tilsynsmyndigheten overtok ansvaret for dyret, ble ikke eiendomsretten samtidig overtatt. § 32 ble utformet i tråd med dette og fikk tilslutning fra Stortinget. Eiers samtykke er derfor nødvendig ved omplassering.
Dersom Mattilsynet som tilsynsmyndighet er av den oppfatning at en endring av loven på dette punktet er ønskelig, må det også redegjøres for håndteringen av økonomiske og administrative konsekvenser.
Jeg vil vurdere saken nærmere dersom jeg mottar en slik redegjørelse fra Mattilsynet.