Skriftlig spørsmål fra Bård Vegar Solhjell (SV) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:407 (2013-2014)
Innlevert: 14.02.2014
Sendt: 17.02.2014
Besvart: 24.02.2014 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Bård Vegar Solhjell (SV)

Spørsmål

Bård Vegar Solhjell (SV): Statens vegvesen har fått i oppgave å vurdere ulike alternativer for bru eller tunnel over Oslofjorden. Det utredes nå brede korridorer, men to av alternativene kan komme inn over Jeløya med sine vernede områder av stor betydning. Søndre Jeløy er et verdifullt kultur- og naturlandskap med botaniske, geologiske, zoologiske og kulturhistoriske verdier. Det er også et populært utfartssted.
Kan statsråden forsikre om at det ikke er aktuelt å planlegge ny Oslofjordforbindelse gjennom dette verneområdet?

Begrunnelse

Søndre Jeløy er et verdifullt kultur- og naturlandskap med botaniske, geologiske, zoologiske og kulturhistoriske verdier. I 1983, under regjeringen Willoch, ble det opprettet et landskapsvernområde i dette området. Siden har flere områder inne i landskapsvernområdet også fått status som naturreservat. I verneforskriften står det bl.a.

"Alle inngrep som kan endre landskapets art eller karakter vesentlig er forbudt".

Statens vegvesen vurderer selv konfliktnivået ved vei i disse områdene som svært høyt.
Statens vegvesen utreder nå ulike konsepter, og har i den prosessen redusert antallet fra konsepter fra 15 til 4. To av disse kan berøre verneområder på Jeløya. Til sommeren skal de stå igjen med ett konsept som de skal anbefale regjeringen.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Samferdselsdepartementet har gitt Statens vegvesen i oppdrag å gjennomføre en konseptvalgutredning (KVU) for kryssing av Oslofjorden. Utredningen gjennomføres sammen med Jernbaneverket og Kystverket.
Departementet har gitt føringer for arbeidet gjennom et mandat og ved fastsetting av samfunnsmålet. I mandatet er det understreket at ulike scenarier for prosjektets miljøkonsekvenser må være tungtveiende. Departementet har videre fastsatt følgende samfunnsmål for utredningen:

"Et miljøvennlig og effektivt transportsystem med forutsigbar reisetid, som ivaretar næringslivets behov, og som knytter bolig- og arbeidsmarkedene på hver side av Oslofjorden tettere sammen."

Statens vegvesen opplyser at det med utgangspunkt i mandatet og samfunnsmålet er utredet ulike konsepter med bedre ferjetilbud og nye faste forbindelser med veg og/eller jernbane. I siste fase av KVU-arbeidet konsentrerer etatene seg nå om fire konsepter: bedre tilbud i dagens ferjesamband Moss – Horten, en fast forbindelse over sørspissen av Hurumlandet og bru eller tunnel i en korridor mellom Moss og Horten.
Formålet med en KVU er å foreta en bred gjennomgang av konseptuelt forskjellige alternativer, blant annet for å kvittere ut forventninger fra et stort antall interessenter som kan ha motstridende behov og mål. Anbefaling av konsept for videre planlegging baseres på overordnede vurderinger av samfunnsøkonomisk nytte og regionale virkninger veid mot kostnader og skadevirkninger for natur- og kulturmiljø, jordbruk, friluftsliv og nærmiljø.
Områdene langs Oslofjorden har stor verdi som rekreasjonsområder for en stor og raskt voksende befolkning. Dessuten har mange områder nasjonalt vern. Inngrep i eller nær områder med nasjonalt vern vil være tunge argumenter mot realisering av et gitt konsept. I det videre arbeidet med de utvalgte konseptene vurderer etatene om det er mulig å legge til rette for effektiv transport og regional utvikling samtidig som verneinteressene på begge sider av fjorden blir ivaretatt. Denne konflikten er i varierende grad aktuell for alle de fire konseptene.
Arbeidet skal være ferdig sommeren 2014. Deretter skal KVU-en gjennomgå ekstern kvalitetssikring (KS1) og sendes på høring til lokale interessenter. Regjeringen vil vedta et konsept for videre planlegging på grunnlag av KVU-en, KS1-rapporten og høringsuttalelsene. Miljøkonsekvensene vil inngå i regjeringens beslutningsgrunnlag.