Skriftlig spørsmål fra Sverre Myrli (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:421 (2013-2014)
Innlevert: 18.02.2014
Sendt: 19.02.2014
Besvart: 25.02.2014 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Sverre Myrli (A)

Spørsmål

Sverre Myrli (A): Under transport- og kommunikasjonskomitéens besøk ved Alnabruterminalen 21. januar i år ble det - både fra jernbanemyndighetene og fra godstransportører og samlastere - advart mot å legge Politiets nye beredskapssenter til Alnabru, siden dette vil legge store begrensninger på Alnabruterminalens framtidige utvidelsesmuligheter.
Er samferdselsministeren enig i disse vurderingene?

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Jeg har merket meg at representanten Myrli i Romerike Blad 21.02.14 mener ”det er grunn til å revurdere plasseringen av politiets beredskapssenter.” Jeg vil derfor minne representanten Myrli om at det var regjeringen Stoltenberg II som besluttet å stille et tomteareal på Alnabru til disposisjon for et nytt beredskapssenter for politiet. Dette ble Stortinget gjort kjent med i forbindelse med tidligere statsminister Stoltenbergs redegjørelse for Stortinget 28. august 2012 om regjeringens oppfølging av 22. juli-kommisjonens rapport. Jeg har merket meg at representanten Myrli nå ønsker omkamp om forrige regjerings beslutning.
Den forrige regjeringen la opp til et beredskapssenter på Alna på 18 600 kvadratmeter, men det viste seg å være ekstremt dårlig planlagt. Behovet viste seg å være på 34 000 kvadratmeter. Utfordringen på Alna er at det står omtrent 30 000 kvadratmeter tomt ledig.
Det sier seg selv at dette skaper merarbeid for nåværende regjering for å finne en god løsning. Det jobbes det med.
I forkant av beslutningen om lokalisering på Alna ble det gjort grundige vurderinger av behovet for framtidig godskapasitet på Alnabruterminalen. Etter en ekstern kvalitetssikring konkluderte Samferdselsdepartementet med i brev av 27. august 2012 til Jernbaneverket og NSB AS, at en dobling av kapasiteten på Alnabru sammenlignet med i dag, burde være tilstrekkelig. Med et slikt mål var det etter departementets vurdering mulig å legge politiets beredskapssenter på et nærmere avgrenset areal som var regulert til jernbaneformål. Det er riktig at denne beslutningen innebar at de aller mest ambisiøse planene Jernbaneverket hadde om en tredobling av kapasiteten, ikke lenger ville være realiserbare.
I regjeringsplattformen understrekes betydningen av å etablere et nasjonalt beredskapssenter i Oslo-regionen og utrede en beredskapssenterstruktur for å ivareta beredskapen i hele landet. Jeg er i opptatt av å bidra til en rask og smidig oppfølgingen av 22. juli-kommisjonens anbefalinger. Jeg er komfortabel med en løsning som innebærer at selv med en etablering av politiets beredskapssenter på Alnabru, vil det være mulig å doble kapasiteten på terminalen i framtiden. Videre vil også andre sentrale jernbanefunksjoner som driftsbase og riggområde fortsatt kunne samlokaliseres på Alnabru med det arealet som er satt av til politiets beredskapssenter.