Skriftlig spørsmål fra Sveinung Rotevatn (V) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:430 (2013-2014)
Innlevert: 20.02.2014
Sendt: 21.02.2014
Besvart: 27.02.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Sveinung Rotevatn (V)

Spørsmål

Sveinung Rotevatn (V): Vil statsråden kome til Stortinget med forslag om å endre fireårsregelen i alkohollova § 1-6?

Begrunnelse

Av alkohollova § l -6 følgjer det at eit skjenkeløyve vert gjeve for inntil fire år av gangen, og det automatisk fell vekk 30. juni året etter at eit nytt kommunestyre tiltrer. Fireårsregelen bidreg til å skape uvisse rundt rammevilkåra for små og viktige lokale bedrifter, ikkje minst i distrikta. Regelen skapar uvisse for både arbeidsgjevarar og arbeidstakarar, og tilsette i næringa er i realitetan tilsett på åremål. Med ein tidshorisont på kun fire år er det krevjande å skaffe finansiering, og grundarar kan vegre seg mot etablering i næringa.
Samstundes har regelen enkelte fordelar, hovudsakleg at den gir eit godt høve til å sortere ut useriøse aktørar når neste runde med skjenkeløyve skal delast ut. Om regelen skal fjernast, bør ein i tilfelle ta høgde for dette. Det kan ein til dømes gjere gjennom at meldeplikta statlege instansar som politi og skatteetat har etter alkohollova og serveringslova vert fulgt opp langt betre enn i dag. Dessutan kan ein vurdere ei innstramming av reglane om eigarskifte i dei same lovene, for å unngå stråmannverksemd.
Statsråden har tidlegare uttalt at fireårsregelen skal endrast slik at dei næringspolitiske rammevilkåra for reiselivsnæringa vert betra. I bransjemagasinet Hotell, Restaurant & Reiseliv uttalte statsråden i 2013: "[Høyre vil] endre loven slik at det ikke blir nødvendig å søke på ny om bevilling hvert fjerde år".

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: I likhet med representanten Rotevatn ser jeg at det er argumenter både for og i mot fireårsregelen.
En endring av fireårsregelen vil bedre forutberegnligheten for både næringen og arbeidstakerne. I tillegg er en gjennomgang av alle bevillinger en ressurskrevende prosess for både kommunen og de næringsdrivende.
På den annen side er bakgrunnen for fireårsregelen å gi nytt kommunestyre mulighet til å vurdere hvilken alkoholpolitikk som skal føres i kommunen. Det kommunale selvstyret er et grunnleggende prinsipp i dagens alkoholpolitikk.
Jeg vil se nærmere på muligheter for å gjøre endringer i fireårsbestemmelsen som reduserer byråkratiet og usikkerheten for næringen, samtidig som hensynet til det lokale selvstyret, behovet for å luke ut useriøse aktører og kommunenes ansvar og mulighet for en forsvarlig folkehelsepolitikk ivaretas på en god måte.
Jeg vil i arbeidet med å utrede endringer i fireårsregelen, også vurdere om det er andre grep som kan tas både for å redusere usikkerhet og byråkrati knyttet til fornyelsesprosessen og for å ivareta de hensynene som taler for fireårsregelen.
I og med at neste kommunevalg er i 2015, er fristen for neste fornyelse av kommunale bevillinger 30. juni 2016. Jeg tar sikte på at det før neste fornyelse skal være avklart hvilke regler som skal gjelde for bevillingsperiode og fornyelser.