Skriftlig spørsmål fra Terje Breivik (V) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:457 (2013-2014)
Innlevert: 26.02.2014
Sendt: 26.02.2014
Rette vedkommende: Finansministeren
Besvart: 04.03.2014 av finansminister Siv Jensen

Terje Breivik (V)

Spørsmål

Terje Breivik (V): Mener statsråden det er i tråd med folkeregisterforskriften at 20 % (1 av 5) pendlere innen Forsvaret ikke er riktig bostedsregistrert og hva vil statsråden gjøre for å sørge for at skattekontorene følger opp sin plikt etter folkeregisterforskriften?

Begrunnelse

I siste nummer av Forsvarets forum kan vi lese at en intern gransking i Forsvaret konkluderer med at antall pendlere med fly har økt med 62 prosent bare på tre år og 20 % av pendlerne blir ikke registrert bosatt der de skal være bosatt.
Målselv er en kommune med mange forsvarsansatte – bla befal som bor på befalsmesser i kommunen. I samarbeid med Skatt Nord er det blitt avdekket at mange av disse faktisk bor i Målselv, men likevel ikke overholder sin plikt med å melde flytting til kommunen og evt. søke pendlerstatus. Det som også er avdekket er at Skatt Nord ikke kontakter disse, selv om de mottar boliglister fra Forsvaret. Etter folkeregisterforskriftens § 7-6 skal skattekontoret vurdere om det er grunnlag for endret bostedsregistrering dersom de får kjennskap til at en registerført person er flyttet.
Denne manglende innsatsen fra Skatt Nords sin side gjør at Målselv kommune går glipp av rammetilskudd og skatteinntekter for anslagsvis ca. 8 mill. for 2013. De ca. 100 som oppholder seg i kommunen uten å være bostedsregistrert er ikke med i grunnlaget for overføring av rammetilskudd fra staten med telledato 1.juli.
Det er viktig for levende distrikter at rammetilskudd og skatteinntekter tilflyter de kommunene hvor folk faktisk bor.

Siv Jensen (FrP)

Svar

Siv Jensen: Folkeregistermyndigheten er ansvarlig for å registrere riktig bosted. Slik registrering avhenger i utgangspunktet av at adresse meldes av den enkelte eller fra huseier/utleier, og at kommunen har tildelt gateadresse, husnummer og eventuelt bolignummer. Etterlevelsen av meldeplikten til Folkeregisteret for personer som har jobb i Forsvaret og flytter ofte, har ikke vært god nok. Det ble derfor satt i gang et samarbeid mellom Bardu kommune, Forsvaret og Skatt nord våren 2012, hvor formålet er å legge til rette for økt etterlevelse av meldeplikten til Folkeregisteret. Målselv kommune ble en del av dette samarbeidet våren 2013. Samarbeidet har gitt gode resultater for bostedsregistreringen i Bardu kommune, og målsettingen er at folkeregisteret skal kunne oppnå de samme resultatene også i Målselv kommune.
Finansdepartementet ble gjort kjent med problemstillingen høsten 2013 etter en henvendelse fra Målselv kommune. Departementet tok da kontakt med Skattedirektoratet, som ble bedt om å følge opp det nevnte samarbeidet.