Skriftlig spørsmål fra Sverre Myrli (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:475 (2013-2014)
Innlevert: 28.02.2014
Sendt: 28.02.2014
Besvart: 07.03.2014 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Sverre Myrli (A)

Spørsmål

Sverre Myrli (A): Hvordan vurderer Samferdselsdepartementet innspillet fra Spikkestadbanen Pendlerforening og brevet fra ordførerne i Oppegård og Ski med forslag om justert ruteplan, og vil departementet ta initiativ til å justere ruteplanen i tråd med dette?

Begrunnelse

NSB har hatt stor trafikkvekst etter ruteomleggingen i 2012. De fleste jernbanelinjer i hovedstadsområdet har fått vesentlig bedre rutetilbud. Omleggingen har imidlertid ikke falt gunstig ut for Spikkestadbanen.
Spikkestadbanen Pendlerforening har kommet med forslag til Samferdselsdepartementet og NSB om justering av ruteplanen. I brev av 6.2.2014 fra ordførerne i Oppegård og Ski fremkommer det at disse ordførerne støtter forslaget fra Spikkestadbanen Pendlerforening, ettersom et slikt ruteopplegg vil medføre at reisende fra Østfoldbanen vil få direkte forbindelse til Vestregionen, noe de ikke har hatt siden den nevnte ruteomleggingen.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Staten ved Samferdselsdepartementet inngikk i desember 2011 en langsiktig trafikk- avtale med NSB AS for perioden 2012-2017. Hovedgrepet i avtalen er ny grunnrute for Østlandsområdet, som innebærer jevn og økt frekvens, stive ruter og nye tog. Dette er forhold som gjør tilbudet lett forståelig for kundene, samtidig som de forenkler samordning med øvrig kollektivtrafikk slik at det blir enklere å få til gode overganger mellom buss og tog. Målet var at flere ville velge å benytte toget. Etterspørselseffekten av ny grunnrute fra desember 2012 slo inn umiddelbart. NSB hadde i 2013 7,4 % vekst i lokaltog Oslo og 12,7 % i InterCitytrafikken.
NSB har informert departementet om at selskapet har mottatt et forslag til en alternativ ruteplan fra Spikkestadbanens pendlerforening og at selskapet nå ser på denne. NSB har videre bekreftet at selskapet vil besvare henvendelsene fra Oppegård, Ski og Moss innen kort tid. Selskapet vil samtidig gi Samferdselsdepartementet sin vurdering av det alternative forslaget og det er først da departementet vil kunne ta stilling til forslaget.