Skriftlig spørsmål fra Rasmus Hansson (MDG) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:476 (2013-2014)
Innlevert: 28.02.2014
Sendt: 03.03.2014
Besvart: 07.03.2014 av forsvarsminister Ine Eriksen Søreide

Rasmus Hansson (MDG)

Spørsmål

Rasmus Hansson (MDG): I forbindelse med den store flommen i Storbritannia sa forsvarsminister Philip Hammond til Sky News 16. februar at klimaendringer er en "strategisk trussel" på linje med ustabile atomstater.
Deler statsråden sin britiske kollegas vurdering av klimaendringers plass når det gjelder trusselbildet for Norge, og på hvilken måte gjenspeiles dette konkret i regjeringens sikkerhetspolitikk?

Ine Eriksen Søreide (H)

Svar

Ine Eriksen Søreide: Jeg viser til brev fra Stortingets president av 3. mars 2014 med spørsmål fra stortingsrepresentant Rasmus Hansson om klimaendringers plass i Norges trusselbilde, og hvordan dette konkret gjenspeiles i regjeringens sikkerhetspolitikk.
Hva som oppfattes som en strategisk trussel vil kunne variere avhengig av kontekst, type trussel og hvilke konsekvenser en trussel kan få.
Forsvarets hovedoppgave er å gjøre Norge best mulig rustet til å møte trusler mot norsk suverenitet og selvstendighet, det vil si å ivareta statssikkerheten. Dernest skal forsvarssektoren bidra til samfunnssikkerheten gjennom støtte til sivil krisehåndtering med utpekte ressurser og for øvrig med alle ressurser som er tilgjengelig i en gitt situasjon.
Forsvarsdepartementet anser at klimaendringene i første rekke berører samfunnssikkerheten, som primært er hovedansvaret til sivil sektor. Endringene faller i så måte inn under det utvidede sikkerhetsbegrep, der både samfunnssikkerhet og menneskelig sikkerhet inngår. Klimaendringene fører dessuten til en rekke endringer i våre nære omgivelser, ikke minst smeltende is i Arktis som har miljømessig, økonomisk og sikkerhetsmessig betydning. Regjeringen tar høyde for denne utviklingen i sikkerhetspolitikken, blant annet gjennom økt overvåking, tilstedeværelse, beredskap og multilateralt samarbeid i våre nærområder. Samtidig har Forsvaret fått en tydeligere rolle når det gjelder å bistå sivile myndigheter i krisesituasjoner forårsaket av blant annet ekstremvær og naturkatastrofer.
Forsvarsdepartementet følger den internasjonale sikkerhetspolitiske utviklingen nøye, og er oppmerksom på at negative konsekvenser av klimaendringer kan spille en rolle i lokale og regionale konflikter. Dette gjelder særlig i områder der det også er andre konfliktskapende forhold. God internasjonal kunnskap om denne problemstillingen vil kunne bidra til å forebygge konflikt, både innenfor og mellom land.