Skriftlig spørsmål fra Rasmus Hansson (MDG) til klima- og miljøministeren

Dokument nr. 15:477 (2013-2014)
Innlevert: 28.02.2014
Sendt: 03.03.2014
Besvart: 07.03.2014 av klima- og miljøminister Tine Sundtoft

Rasmus Hansson (MDG)

Spørsmål

Rasmus Hansson (MDG): Norsk-kontrollerte skip i internasjonalt farvann har CO2-utslipp som trolig tilsvarer Norges totale klimagassutslipp. Til tross for dette føres det ikke regnskap over disse klimagassutslippene noe sted.
Vil statsråden ta initiativ til å inkludere norsk-kontrollerte skip i internasjonal skipsfart i det norske klimagassregnskapet?

Begrunnelse

Norge er en av verdens største skipsfartsnasjoner. I tillegg til å være verdens syvende største skipseier, kontrollerer norske rederier en rekke skip. Mange av disse skipene når aldri norsk farvann, men de kontrolleres av norske selskaper og interesser.
Det norske klimagassregnskapet omfatter per i dag ikke internasjonal skipsfart. En total oversikt over disse utslippene har blitt beregnet til og med for år 2007 av FNs sjøfartsorganisasjon. Regnskapet gjør det imidlertid ikke mulig å skille ut CO2-utslipp som kan assosieres med norske selskaper.
Med tanke på det betydelige omfanget av CO2 utslipp fra norsk-kontrollerte skip, ønsker MDG at disse utslippene omfattes i det norsk klimagassregnskapet. Hensikten vil være å skape en oversikt over omfanget av utslippene, observere trender, og aller viktigst, danne et faktagrunnlag for å diskutere eventuelle politiske tiltak for å insentivere utslippsreduksjoner for selskaper som omfattes av det norske virkemiddelapparatet.

EU er nå i prosessen med å vedta et krav om at alle skip som seiler i eller til og fra EU må rapportere sine CO2-utslipp. Det er ventet at dette kravet vil falle på plass i 2017. FNs sjøfartsorganisasjon forhandler om et tilsvarende krav som skal gjelde globalt. Det er med andre ord grunn til å forvente at krav om rapportering av CO2-utslipp snart vil foreligge. Ved å gå foran kan Norge utvikle kunnskap og systemer som kan være nyttige for andre land, samt sikre at norsk maritim næring vil ligge i forkant av forventede fremtidige krav.

Tine Sundtoft (H)

Svar

Tine Sundtoft: Internasjonal skipsfart seiler under et globalt miljø- og sikkerhetsregelverk som etableres av FNs sjøfartsorganisasjon, IMO. Norge er en pådriver i IMOs arbeide for å etablere ambisiøse miljøkrav til internasjonal skipsfart. Vi har gjort mye for å sørge for at IMO reduserer skipsfartens klimagassutslipp. Det er derfor gledelig at de første klimakravene til internasjonal skipsfart trådte i kraft 1. januar 2013.
IMO arbeider nå videre med å oppdatere de globale utslippstallene for internasjonal skipsfart. Dette arbeidet er muliggjort blant annet med norsk finansiering, og det vil bli ferdig i løpet av 2014. Det pågår for tiden forhandlinger i IMO om utarbeidelse av et system for innhenting av utslippstall for det enkelte skip, og etablering av en ny global mekanisme for ytterligere utslippsreduksjon. Norge arbeider aktivt for at disse forhandlingene gir best mulig resultater raskest mulig.
Det internasjonale rammeverket i IMO bygger på noen prinsipper som er viktige for at rammeverket skal kunne fungere. De viktigste er:

- Flaggstatene forplikter seg til å gjennomføre kravene for alle skip under sitt flagg uavhengig av hvor de seiler;
- Man har rett til å kontrollere at fremmede skip som anløper våre havner overholder IMOs krav dersom vi har innført dem:
- Regelverket skal ha like forpliktelser og rettigheter til alle parter; og
- Skip som er flagget i et register som ikke er part til en konvensjon fastsatt av IMO skal ikke behandles mer fordelaktig enn skip som er registrert i et land som er part til konvensjonen.

Disse prinsippene gjør at man har global anvendelse av regelverket når det trer i kraft, at det er svært god mulighet for håndhevelse og kontroll, og at det er vanskelig å omgå et regelverk ved å flagge ut.
Norske myndigheter har anledning til å sette særegne krav til alle skip som seiler under norsk flagg. Skip som norske rederier har flagget i andre lands registre faller under disse landenes myndighetsansvar. Vi har også anledning til etablere særskilte krav til skip som går i innenriksfart, og til utenlandske skip som anløper norske havner.
Klimagassutslipp fra skip i norsk innenriksfart er en del av Norges nasjonale klimagassutslipp, og omfattes således av Norges utslippsforpliktelse i Kyotoprotokollen, og vår utslippsrapportering til FNs Klimakonvensjon i henhold til retningslinjer fra FNs klimapanel. Vi rapporterer også utslipp fra bunkersolje solgt i norske havner til internasjonal skipsfart.
Krav om utslippsrapportering for norskregistrerte skip vil bli innført når et slikt system er fastsatt internasjonalt. Det er flere grunner til dette. Et system for utslippsrapportering for internasjonal skipsfart vil først kunne være gjennomførbart og gi anvendbar informasjon når rapporteringsplikten har global utbredelse. Det er viktig at man ikke etablerer parallelle rapporteringssystemer med ulikt innhold. Regjeringen ønsker å sikre konkurransedyktige norske skipsregistre, og i et globalt system vil muligheten for omgåelse ved utflagging ikke være til stede.
En ambisiøs global strategi for reduksjon av skipsfartens klimagassutslipp gir bedre miljøvirkning enn å etablere særskilte krav til norskregistrerte skip. Regjeringen søker derfor å samarbeide internasjonalt i maritime spørsmål, blant annet for å forbedre miljøkravene for skip.