Skriftlig spørsmål fra Johnny Ingebrigtsen (SV) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:483 (2013-2014)
Innlevert: 03.03.2014
Sendt: 03.03.2014
Besvart: 10.03.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Johnny Ingebrigtsen (SV)

Spørsmål

Johnny Ingebrigtsen (SV): En person som har Downs syndrom og psoriasis vil ikke kunne få den samme helsehjelpen som en person med psoriasis som ikke har Downs syndrom fordi han trenger en ledsager. Dette gjør at mennesker som har ledsagerbehov frarøves muligheten til å ha like god helse som andre.
Vil statsråden sikre at også mennesker som trenger ledsager får mulighet til å få bedre helse gjennom å få delta i behandlingsreiser?

Begrunnelse

Ordningen med behandlingsreiser er svært viktig for å oppnå best mulig helse for mange. Det kan ikke være noen tvil om at mange mennesker, også de som har med seg en egen ledsager, kan ha stor helsemessig gevinst av slike reiser. Det at et hjelpemiddel, som en ledsager er, skal føre til at noen ikke får en behandling som sikrer et friskere liv kan sies å være en form for diskriminering. Det har vært et krav for å delta i behandlingsreiser at vedkommende er selvhjulpen, mennesker som trenger en ledsager for å være selvhjulpne har likevel blitt utestengt.
Det sentrale formålet med behandlingsreiser til utlandet er dokumentert nytte av behandlingstiltak i varmt og solrikt klima under forsvarlige medisinske forhold etter norske kvalitetskrav. Disse reisene er et supplement til tilbudene i Norge. Ordningens målsetting er å gi dokumenterbar bedring av symptomer, funksjoner, sykdomsforløp og livskvalitet som varer minst tre måneder etter endt behandling.
Det er vanskelig å se hvorfor det skal være forskjell på menneskers rett til å delta i slik behandling.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: I dagens ordning med behandlingsreiser til utlandet er det, som representanten Ingebrigtsen også er inne på, en forutsetning for å kunne benytte seg av tilbudet at pasientene er selvhjulpne med daglige gjøremål og kan delta i et aktivt treningsopplegg. Det kreves større grad av selvhjulpenhet ved behandlingsreiser til utlandet enn ved rehabiliteringsopphold i Norge. Dette har vært praktisert over mange år. Ordningen med behandlingsreiser gir også tilbud til barn. Barn deltar med ledsager.
I Regjeringens politiske plattform står det at Regjeringen vil styrke tilbudet om behandlingsreiser og gjøre tilbudet tilgjengelig for flere pasientgrupper. Helse- og omsorgsdepartementet vurderer nå en rekke aspekter ved ordningen for behandlingsreiser til utlandet. Spørsmålet om ledsagelse er et av de forholdene det vil være naturlig å se på i denne sammenheng. Jeg vil på egnet måte komme tilbake til Stortinget med forslag til hvordan tilbudet med behandlingsreiser til utlandet best kan utvikles videre.