Skriftlig spørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:489 (2013-2014)
Innlevert: 04.03.2014
Sendt: 05.03.2014
Besvart: 13.03.2014 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Ingvild Kjerkol (A)

Spørsmål

Ingvild Kjerkol (A): I Stjørdal kommune i Nord-Trøndelag er kompetanseheving og etter- og videreutdanning for lærere stoppet som en følge av kommunens prioriteringer for budsjettåret 2014. Lærere som har startet med etter- og videreutdanning får fullføre, men nye tilbud blir ikke startet opp.
Hvordan vil regjeringen gjennomføre lærerløftet i kommuner som ikke prioriterer etter- og videreutdanning for lærere?

Begrunnelse

Statsråden gjentok i Dagsavisen mandag 3. mars sine klare krav til kommunene om å forberede gjennomføring av lærerløftet.

"Dere må kartlegge hva slags lærerkompetanse dere har og lage en systematisk plan for etter- og videreutdanning av lærerkorpset".

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: Representanten Kjerkol spør om hvordan regjeringen vil gjennomføre lærerløftet i kommuner som ikke prioriterer etter- og videreutdanning for lærere. Spørsmålet er stilt på grunnlag av Stjørdal kommunes prioriteringer for budsjettåret 2014. Jeg har mottatt brev fra ordfører i Stjørdal som opplyser at etter- og videreutdanningen ikke er stoppet. Grunnlaget for det konkrete spørsmålet ser derfor ut til å ha løst seg.
På generell basis vil jeg understreke at det er skoleeier som har ansvar for å gi lærerne nødvendig kompetanseutvikling, jf. opplæringsloven § 10-8, og det foregår også mye etter- og videreutdanning på initiativ fra skoleeier.
Strategien Kompetanse for kvalitet er Regjeringens bidrag til videreutdanning for lærere i prioriterte fag. Regjeringen har fra kommende studieår økt satsene for dekning av vikarutgiftene til skoleeier til 75 prosent i matematikk og naturfag. I øvrige fag økes satsen til 60 prosent. Kommunenes utgifter til vikarer er dermed sterkt redusert, og i matematikk og naturfag vil ikke kommunene ha vikarutgifter i det hele tatt.
Det er i tillegg innført en ny stipendordning, der lærere får 100 000 kr for å ta videreutdanning på 30 studiepoeng. Heller ikke med denne ordningen vil skoleeier ha vikarutgifter. Det innebærer at kommuner kan godkjenne lærernes ønsker om videreutdanning selv om de ikke har avsatt større midler til kompetanseutvikling.
For å stimulere til økt deltakelse, har jeg skrevet brev til fylkesmennene for at de skal bruke sine kontakter med skoleeiere. Sammen med lærerorganisasjonene og KS har jeg også sendt brev til lærerne, skolene og skoleeierne med oppfordring om å prioritere deltakelse i videreutdanningene.
Det er på generelt grunnlag uheldig om skoleeierne ikke prioriterer kompetanseutvikling for lærerne når vi vet hvor viktig god lærerkompetanse er for elevenes læring.