Skriftlig spørsmål fra Frank Bakke-Jensen (H) til fiskeriministeren

Dokument nr. 15:493 (2013-2014)
Innlevert: 04.03.2014
Sendt: 05.03.2014
Besvart: 12.03.2014 av fiskeriminister Elisabeth Vik Aspaker

Frank Bakke-Jensen (H)

Spørsmål

Frank Bakke-Jensen (H): I lys av de siste dagers mediedekning av Kystaksjonen har det versert en rekke påstander om brudd på leveringsforpliktelsene. I Dagsnytt 18 (3/3-14) kom det frem at det i 2011 er avdekket en rekke brudd på leveringsforpliktelser i Finnmark.
Hva har skjedd med denne saken, hvilke sanksjonsmuligheter har departementet i slike tilfeller, og hvilken viten har man om hva som er fakta om bruddene nevnt i dagens debatt?

Begrunnelse

I lys av de siste dagers mediedekning av Kystaksjonen har det versert en rekke påstander om brudd på leveringsforpliktelsene. Dette har også tidligere vært tema, og jeg fremmet i 2012 et forslag i Stortinget om å ta en gjennomgang av disse for å vurdere om de ble oppfylt. Den gang varslet regjeringen Stoltenberg ved statsråd Lisbeth Berg-Hansen at dette ikke var nødvendig.

Elisabeth Vik Aspaker (H)

Svar

Elisabeth Vik Aspaker: Når det konkret gjelder de forhold representanten Frank Bakke-Jensen viser til fra 2011 i spørsmålet, la Fiskeridirektoratet etter sin kontroll med gjennomføringen av leveringspliktordningen for dette året til grunn at Havfisk ASA hadde brutt leveringsvilkår ved at det var gitt uriktige opplysninger på sluttsedler. Direktoratet la videre til grunn at bruddene på leveringsvilkårene var sammenfallende med brudd på bestemmelser i forskrift av 22. januar 2003 om opplysningsplikt ved landing og omsetning av fisk.
Direktoratet la til grunn at bruddene gjaldt salg av fangst fra tre ulike fartøy og at

1) leveringspliktig fangst ikke var ankommet anleggene som opplyses å ha kjøpt fangstene,
2) andre anlegg på stedene som har førsterett til råstoff i henhold til de enkelte fartøyene sine individuelle leveringsbetingelser hadde ikke fått anledning til å kjøpe det leveringspliktige råstoffet og
3) bearbeidelsesplikten ikke var overholdt ettersom de aktuelle fangstene ikke var ankommet anleggene.

Fiskeridirektoratet fattet 10. oktober 2012 vedtak om å kalle tilbake ervervstillatelsene for de aktuelle trålerne for en periode på til sammen 7 måneder for brudd på leveringsplikten og opplysningsplikten ved landing og omsetning av fisk.
Vedtaket ble påklaget av Havfisk ASA, og klagen oversendt Fiskeri- og kystdepartementet i november 2012. Saken har ligget i departementet siden uten avgjørelse, og var overført til settestatsråd Giske fordi tidligere fiskeriminister Berg-Hansen var inhabil.
Jeg setter meg nå inn i denne saken, og vil avgjøre den i henhold til regelverket.
Stortingsrepresentant Bakke-Jensen ber også om en redegjørelse for hvilke sanksjonsmuligheter man har for brudd på leveringspliktordningen. Etter forskriften av 12. september 2003 om leveringsplikt for fartøy med torsketråltillatelse kan brudd på leveringsvilkår straffes eller fartøyeier kan få ervervstillatelsen kalt tilbake i medhold av deltagerloven.
Straff er en streng reaksjon, og har ikke vært nyttet ved overtredelse av leveringsvilkår. Tilbakekall av ervervstillatelse er den sanksjonen som i praksis har vært benyttet. Det er en sanksjon som rammer fartøyeier, men også landindustrien som går glipp av råstoff og mannskapet om bord. Tilbakekall av ervervstillatelse har dermed en del uheldige følger for andre parter enn den ansvarlige for bruddet.
Deltagerloven gir hjemmel til å ilegge overtredelsesgebyr. Fiskeriforvaltningen har ikke lagt opp til å praktisere overtredelsesgebyr etter deltagerloven uten at departementet også har vedtatt en egen reaksjonsforskrift for overtredelsesgebyr under den enkelte lov, slik det nå etter lovendringer fra 31. mai 2013 også uttrykkelig fremgår av lovens § 28. En reaksjonsforskrift vil bl.a. gi nærmere bestemmelser om utmåling, saksbehandling mv i saker om overtredelsesgebyr, og bidra til å gi aktørene forutsigbarhet for når og hvordan de kan ilegges overtredelsesgebyr. Det er et eget spørsmål om denne lovendringen fra 2013 stenger muligheten for å nytte overtredelsesgebyr i den foreliggende klagesaken. Dette vil vi se nærmere på i forbindelse med behandlingen av klagesaken.
Overtredelsesgebyr vil være en sanksjonsmulighet som ikke rammer andre enn det ansvarlige rederiet. Jeg har satt i gang et arbeid med å utforme en reaksjonsforskrift.
Stortingsrepresentant Bakke-Jensen stiller videre spørsmål om hva man kjenner til vedrørende fakta om bruddene som ble nevnt i den aktuelle debatten.
Når det gjelder saken vedrørende Havfisk ASA, vil jeg ikke kommentere innholdet i denne før klagesaken er behandlet. Det var ingen andre saker som direktoratet fant grunn til å forfølge etter kontrollen av 2011.
Fiskeridirektoratet har siden ikrafttredelsen av leveringspliktforskriften, det vil si fra og med 2004, kontrollert om leveringsvilkårene har vært oppfylt. Frem til nå har det vært fire tilfeller av regelbrudd hvor ervervstillatelse har vært kalt tilbake for en periode. I tillegg har Fiskeridirektoratet ved enkelte mindre overtredelser rettet en advarsel til enkelte rederi.