Skriftlig spørsmål fra Geir Sigbjørn Toskedal (KrF) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:510 (2013-2014)
Innlevert: 07.03.2014
Sendt: 07.03.2014
Besvart: 13.03.2014 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Geir Sigbjørn Toskedal (KrF)

Spørsmål

Geir Sigbjørn Toskedal (KrF): I rapporten “Detention of Asylum Seekers – Analysis of Norway’s international obligations, domestic law and practice” har Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) gjennomgått Norges internasjonale forpliktelser ved internering av asylsøkere. Her kommer det frem at de mener at Norge blant annet bryter flyktningkonvensjonen ved å fengsle asylsøkere uten eller med falske ID-papirer ved innreise.
Hva innebærer disse bruddene for våre internasjonale forpliktelser, og hvordan vil justisministeren følge opp dette?

Begrunnelse

I rapporten fra NOAS hevdes det at Norge bryter internasjonale konvensjoner og anbefalinger på flere punkt. Et av de mest alvorlige bruddene kan være at asylsøkere som kommer til Norge uten eller med falske ID-papirer blir bøtelagt eller fengslet for ulovlig innreise. Det må vurderes om det er i strid med flyktningkonvensjonens artikkel 31(1):

«De kontraherende stater skal ikke straffe flyktninger, som er kommet direkte fra et område hvor deres liv eller frihet var truet i den i artikkel 1 omhandlede betydning, og som uten tillatelse kommer inn eller befinner seg på deres territorium, på grunn av deres ulovlige innreise eller opphold, forutsatt at flyktningene straks fremstiller seg for myndighetene og godtgjør at de har gyldig grunn for deres ulovlige innreise eller opphold.»

I rapporten pekes det på at årsaker til dette kan være at norske myndigheter har for dårlig kjennskap til innholdet i flyktningkonvensjonen og at dermed verken politi eller forsvarere informerer asylsøkeren om hvilke rettigheter han/hun har i henhold til konvensjonen. I tillegg ble det i 2008 sendt ut retningslinjer fra riksadvokaten for hvordan påtalemyndighetene skal håndtere straffbare handlinger i utlendingssaker. Her blir det anbefalt at det skal gis 45 dagers ubetinget fengsel for å komme til Norge med falske papirer. Disse retningslinjene kan stride med artikkel 31.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Det er viktig å verne om asylinstituttet og sikre en regulert innvandring til Norge. Det er et faktum at altfor mange reiser inn i Norge ulovlig og med uriktig identitet, og at noen misbruker asylinstituttet ved å fremsette asylsøknad på falske premisser. Det er derfor viktig at det slås ned på ulovlig innreise og bruk av falske papirer i slike tilfeller.
Jeg kan ikke se at norsk utlendingslov er i strid med flyktningkonvensjonens artikkel 31, og kan heller ikke se at dette påberopes av NOAS. Det følger av utlendingsloven § 3 at «loven skal anvendes i samsvar med internasjonale regler som Norge er bundet av når disse har til formål å styrke individets stilling».
Jeg kan ikke uten videre se at det er dokumentert at «asylsøkere ofte blir fengslet i strid med internasjonal lov», slik det hevdes i rapporten.
Ansvaret for behandlingen av enkeltsaker på straffesaksfeltet ligger inn under påtalemyndigheten som ledes av riksadvokaten. Riksadvokaten har gitt retningslinjer om unnlatelse av straffeforfølgning i tråd med forpliktelsene i flyktningkonvensjonens artikkel 31. Den folkerettslige plikt ligger fast uavhengig av praktiseringen. Selve beslutningen om fengsling fattes av domstolene, som har en selvstendig plikt til å vurdere om en fengsling er i strid med Norges internasjonale forpliktelser. Jeg kjenner ikke til at det gjennom rettspraksis er konstatert at norske myndigheter har brutt flyktningkonvensjonen.
Jeg har fått opplyst at riksadvokaten er i ferd med å gjennomgå NOAS-rapporten og vurderer om ovennevnte retningslinjer bør endres på bakgrunn av det som fremkommer i den. Jeg avventer derfor riksadvokatens vurdering.