Skriftlig spørsmål fra Lise Christoffersen (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:518 (2013-2014)
Innlevert: 10.03.2014
Sendt: 10.03.2014
Besvart: 18.03.2014 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Lise Christoffersen (A)

Spørsmål

Lise Christoffersen (A): Fredag 7. mars 2014 kunne NRK Buskerud melde at det igjen var sådd tvil om anleggsstart på E-134 mellom Saggrenda og Damåsen faktisk kan skje som planlagt, høsten 2014. Kilden til oppslaget var Statens vegvesen. Begrunnelsen var blant annet at kvalitetssikringen av prosjektet, som må skje før Stortinget får saken til behandling, tar tid.
Kan statsråden bekrefte at disse opplysningene medfører riktighet, eller kan statsråden forsikre om at saken kommer til Stortinget i tide til anleggsstart høsten 2014?

Begrunnelse

Jeg viser til Dokument nr. 15:208 (2013-2014), der statsråden på skriftlig spørsmål fra undertegnede forrige gang det ble sådd tvil om framdriften i prosjektet, da ved politisk ledelse i Samferdselsdepartementet, svarte at regjeringen la til grunn at prosjektet skulle startes opp raskest mulig, og at statsråden ville arbeide for rask framdrift i saken.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Jeg er opptatt av at prosjektet E134 Damåsen – Saggrenda startes opp så raskt som mulig. Jeg står fast ved at anleggsstart vil være mulig høsten 2014.
Før en sak om finansiering og utbygging av prosjektet E134 Damåsen – Saggrenda kan fremmes for Stortinget, må det gjennomføres ekstern kvalitetssikring av styringsunderlag og kostnadsoverslag (KS2) for prosjektet. Ekstern kvalitetssikring vil i dette tilfellet også omfatte trafikkgrunnlaget. I tillegg må det foreligge en lokalpolitisk tilslutning til det foreslåtte finansieringsopplegget.
Samferdselsdepartementet har mottatt grunnlagsdokumentene til ekstern kvalitetssikring, og KS2 er under oppstart. I tillegg er det forventet at det vil kunne foreligge lokalpolitiske vedtak om finansieringsopplegget i løpet av våren.
Jeg vil følge framdriften for KS2 tett og arbeide for at en proposisjon fremmes for Stortinget så raskt som mulig. Jeg forutsetter at også lokale myndigheter og Statens vegvesen bidrar til rask framdrift i saken.
Forutsatt at det foreligger tilstrekkelige avklaringer fra den lokalpolitiske behandlingen av finansieringsopplegget og ekstern kvalitetssikring, vil det være mulig å fremme en proposisjon høsten 2014. Anbud kan deretter lyses ut med forbehold om Stortingets godkjenning. Med velvilje fra alle berørte parter vil det være mulig med anleggsstart før årsskiftet 2014/2015.