Skriftlig spørsmål fra Rigmor Andersen Eide (KrF) til finansministeren

Dokument nr. 15:521 (2013-2014)
Innlevert: 10.03.2014
Sendt: 11.03.2014
Besvart: 17.03.2014 av finansminister Siv Jensen

Rigmor Andersen Eide (KrF)

Spørsmål

Rigmor Andersen Eide (KrF): Når vil finansministeren i samarbeid med klima- og miljøministeren sette ned en grønn skattekommisjon, og vil kommisjonen få et bredt mandat til å vurdere alle relevante skatte- og avgiftsvirkemidler?

Begrunnelse

I Solbergregjeringens plattform slås det fast at skatte- og avgiftssystemet skal stimulere til mer miljøvennlig adferd. Regjeringen varsler konkret at den vil sette ned en grønn skattekommisjon som skal fremme forslag om grønne skatteskift for å bidra til å nå målene i klimaforliket.
Skatte- og avgiftssystemet kan gi vesentlige bidrag til å styre norsk økonomi i en mer miljøvennlig retning. Den forrige kommisjonen som la fram sitt forslag om grønt skatteskifte i 1996, viste til at et en slik endring vil ha gunstige langsiktige virkninger på viktige makroøkonomiske størrelser. Et grønt skatteskifte innebærer endringer i miljøavgifter, som vil stimulere til mer miljøvennlig adferd. Et slikt skatteskifte gir enda mer positiv virkning for økonomien når skattenivået på arbeidsinntekt samtidig reduseres. Derfor er det viktig å se på hele skattesystemet når man vurderer et grønt skatteskifte.
Regjeringen har varslet større omlegginger og endringer i det norske skatte- og avgiftssystemet. Når disse forslagene skal fremmes, er det vesentlig at relevante faglige vurderinger foreligger, både i utarbeidelsen av regjeringens fremlegg, og for Stortingets behandling av saken. En utredning fra en grønn skattekommisjon er blant de mest sentrale vurderingene i så måte.

Siv Jensen (FrP)

Svar

Siv Jensen: Som det går fram av regjeringserklæringen, skal det settes ned en ny grønn skattekommisjon. Kommisjonen skal fremme forslag om grønne skatteskift for blant annet å bidra til å nå målene i klimaforliket. En hovedoppgave blir å vurdere om og hvordan økt bruk av klima- og miljøbegrunnede avgifter, og reduksjoner i andre skatter og avgifter, kan bidra til både lavere utslipp av klimagasser, et bedre miljø og en god økonomisk utvikling. Utvalget bør, med utgangspunkt i prinsippene om kostnadseffektivitet og forurenser betaler, også vurdere bruk av grønne skatter opp mot både eksisterende og nye virkemidler i miljø- og energipolitikken. Sammen med blant annet Klima- og miljødepartementet ser Finansdepartement nærmere på utformingen av mandatet og hvordan kommisjonen kan settes sammen.
Et hovedmål med den forrige kommisjonens utreding, jf. NOU 1996: 9 Grønne skatter – en politikk for bedre miljø og høy sysselsetting, var å vurdere nærmere hvilken rolle skatte- og avgiftspolitikken kunne spille for å oppnå både økt sysselsetting og et bedre miljø i et langsiktig perspektiv. Den forrige kommisjonens analyser tydet på at en grønn skatteomlegging vil kunne ha positive langsiktige virkninger på miljø og sysselsetting. Jeg er enig med representanten Andersen Eide i at en slik omlegging kan få en mer positiv virkning for økonomien når skattenivået på arbeidsinntekt samtidig reduseres og vi også tar hensyn til virkningene på norske bedrifters konkurranseevne.
Jeg er også enig med representanten Andersen Eide i at det er viktig å se på skattesystemet som en helhet når man vurderer et grønt skatteskift. Regjeringen har satt i gang flere store utredninger og varslet større endringer i skatte- og avgiftssystemet i årene fremover. Scheel-utvalget ser på behovet for endringer i det norske skattesystemet som følge av den internasjonale utviklingen, og produktivitetskommisjonen skal gi råd om hvordan produktivitetsveksten kan økes.
Produktivitetskommisjonens anbefalinger kan også få betydning for hvordan skatte- og avgiftssystemet bør innrettes. Det er derfor hensiktsmessig at oppfølging av grønn skattekommisjon ses i sammen med de andre større utredningene og oppfølgingen av disse.