Skriftlig spørsmål fra Helga Pedersen (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

Dokument nr. 15:538 (2013-2014)
Innlevert: 14.03.2014
Sendt: 17.03.2014
Besvart: 21.03.2014 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Helga Pedersen (A)

Spørsmål

Helga Pedersen (A): Hvilke kompenserende tiltak vil regjeringen forslå for disse næringene og når vil eventuelle tiltak legges frem?

Begrunnelse

Regjeringen la 13. mars fram forslag om differensiert arbeidsgiveravgift. Med regjeringens forslag vil transportsektoren, energisektoren, produksjon av stål og syntetiske fiber, finans og forsikring ikke omfattes av ordningen.

Jan Tore Sanner (H)

Svar

Jan Tore Sanner: Dagens ordning med differensiert arbeidsgiveravgift må revideres som følge av at EU-kommisjonen og ESA har vedtatt nye retningslinjer for regionalstøtte. ESAs vedtak kom 23. oktober 2013 og bygger på EU-kommisjonens vedtak av 19. juni samme år.
I dagens ordning er bl.a. produksjon av stål og skipsbygging unntatt fra de generelle reglene om differensiert arbeidsgiveravgift. Etter de nye retningslinjene fra EU/ESA må vi ekskludere flere nye sektorer og virksomhetsområder fra ordningen. De nye områdene som faller utenfor den notifiserte ordningen er energisektoren, transportsektoren, syntetfibersektoren, finans- og forsikringssektoren, samt hovedkontorfunksjoner og visse rådgivningstjenester. Samtidig tillater de nye retningslinjene at skipsbygging blir omfattet av ordningen fra 1. juli.
I 2014-budsjettet er det bl.a. bevilget midler over kap. 551, post 61 Næringsrettede midler til regional utvikling, kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift til utvikling av næringsliv og arbeidsplasser i områder som ikke fikk gjeninnført differensiert arbeidsgiveravgift i 2007, eller som fikk gjeninnført ordningen med en høyere sats enn før 2004. Vi har også en såkalt fribeløpsordning, sone 1a, der foretak med virksomhet i denne sonen kan betale arbeidsgiveravgift med en sats på 10,6 pst. inntil fordelen av redusert sats når opp i et gitt årlig fribeløp på 450 000 kroner (for veitransportforetak 225 000 kroner). Videre er det bevilget midler til kommuner og fylkeskommuner over kap. 571/572, post 64. Disse ordningene krever ikke godkjenning av ESA og er derfor ikke del av ordningen som notifiseres.
Differensiert arbeidsgiveravgift er et viktig distriktspolitisk virkemiddel. Det bidrar til å sikre vekst og arbeidsplasser i Distrikts-Norge. Regjeringen er i gang med å vurdere behovet for tiltak som kan dempe virkningene for de som blir berørt av endringene på best mulig måte. De eksisterende kompenserende tiltakene videreføres. Regjeringen vil komme tilbake med forslag til tiltak som kan iverksettes i forbindelse med Revidert Nasjonalbudsjett og i den videre budsjettprosessen. I våre vurderinger er det naturlig å ta med seg erfaringer fra dagens kompenserende tiltak, samtidig som regjeringen vil vie spesiell oppmerksomhet mot de sektorene som nå får økte avgifter som følge av regelverksendringene i EU.