Skriftlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:552 (2013-2014)
Innlevert: 19.03.2014
Sendt: 20.03.2014
Besvart: 28.03.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Audun Lysbakken (SV)

Spørsmål

Audun Lysbakken (SV): Hva mener helseministeren om de arbeidsforhold og manglende kontrakter for yngre leger som er avdekket ved OUS, og hva slags signal vil statsråden gi til ledelsen ved OUS om dette?

Begrunnelse

Gjennom flere artikler har Dagens Næringsliv de siste dagene avdekket arbeidsforhold for yngre leger ved Oslo Universitetssykehus som er egnet til å vekke bekymring. Det rapporteres om en kultur hvor det er vanlig å gi unge leger kortvarige arbeidsavtaler, og det gis eksempler på at elementære forhold som arbeidskontrakt ikke er i orden. En overlege har trukket seg fra sin rolle som stedlig leder i protest mot disse forholdene, og mot det legen mener er manglende muligheter til å komme i dialog med ledelsen ved OUS om både arbeidsforhold og kvalitet i pasientbehandlingen. Påstandene som framsettes er så alvorlige at saken ikke kan overlates til OUS alene, og det er derfor naturlig å be om helseministerens vurdering.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Jeg tar disse spørsmålene på største alvor. Jeg er svært opptatt av at det skal være ordnede arbeidsforhold for alt personell i sykehusene. Dette er viktig både ut i fra et arbeidsmiljøperspektiv, ut i fra et pasientsikkerhetsperspektiv og ut fra den enkelte medarbeiders behov.
Jeg forventer at sykehusene organiserer sin virksomhet i tråd med lovverket og kravet om forsvarlig drift. I foretaksmøtet med de regionale helseforetakene 7. januar i år stilte jeg krav om at sykehusene skal føre en ansvarlig arbeidsgiverpolitikk. Ifølge arbeidsmiljøloven § 14-5 skal det inngås skriftlig arbeidsavtale i alle arbeidsforhold. Ved arbeidsforhold av mer enn en måneds varighet skal skriftlig arbeidsavtale foreligge senest en måned etter at arbeidsforholdet begynte.
Helse Sør-Øst RHF har informert meg om at alle ansatte ved OUS skal ha arbeidsavtale. OUS sine rutiner krever at arbeidsavtale må være på plass før lønn utbetales. Videre må leger i spesialisering (LIS-leger) ha arbeidskontrakt for å få tellende utdanningstjeneste.
Alle de regionale helseforetakene har informert departementet om at sykehusene søker å følge opp styringskravet om at flest mulig av LIS-legene bør tilsettes fast. Når det gjelder spørsmålet om faste stillinger for LIS-legene, så har Spekter og Legeforeningen kommet frem til en modell om hvordan implementering av faste stillinger skal kunne skje. Partene har imidlertid ikke kommet til enighet om og hvordan tariffavtalen eventuelt skal endres. Dette er bakgrunnen for at arbeidet med å tilby flere LIS-leger faste stillinger har stoppet opp. Helse- og omsorgsdepartementet har ingen arbeidsgiverfunksjon for ansatte i helseforetakene og er heller ikke part i tariffavtalene i sykehusene.
Som helse- og omsorgsminister er jeg øverste ansvarlig for at helse- og omsorgstjenesten leverer god helsehjelp og trygge tjenester – god kvalitet og pasientsikkerhet. Det er alltid den øverste lederen i sykehuset som har det overordnede administrative og faglige ansvaret for sykehusets virksomhet, både for arbeidsforholdene for de ansatte og for kvaliteten i pasientbehandlingen. Det er etablert mange kvalitetsindikatorer knyttet til pasientbehandling ved OUS.
Helse Sør-Øst RHF har informert meg om at OUS har gjennomført en prosess for å få på plass
stedlig ledelse innenfor dagens klinikkstruktur, slik at alle ansatte i det daglige har en stedlig leder der hvor man arbeider. Dette er med noen unntak på plass. Jeg har også fått informasjon om at administrerende direktør ved OUS gjennomfører systematisk møter med ledelsen for de ulike klinikkene. Dette gjelder også med ledelsen for Klinikk for nevrofag.
Avslutningsvis vil jeg nevne at departementet har dialog med de regionale helseforetakene hver måned, hvor kvalitet og HR-området inngår som sentrale tema.