Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:559 (2013-2014)
Innlevert: 20.03.2014
Sendt: 20.03.2014
Besvart: 28.03.2014 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): Jernbaneverkets handlingsprogram 2014 – 2017 som nylig ble godkjent av Samferdselsdepartementet. Under behandlingen av NTP i Stortingets var det bred enighet om å planlegge elektrifisering av gjenværende dieselstrekninger, også Rørosbanen/ Solørbanen. Allikevel er denne strekningen ikke med i programmet. SV forutsetter at regjeringen sørger for at den kommer inn i planprogrammet nå.
Vil statsråden sikre at så skjer?

Begrunnelse

Mengden gods på bane går ned. Skal mengden gods på bane økes, må lange strekninger som er egnet for godstransport. Dette er nødvendig ikke minst for å øke sikkerheten for at godset kommer fram i tide. I dag sliter godstrafikk på bane, ikke minst på grunn av linjebrudd og andre forsinkelser.
Rørosbanen/ Solørbanen er viktig for å kunne overføre store mengder gods fra vogntog på utrygge veier til miljøvennlig jernbane i Sør-Norge.
Elektrifisering av Røros og Solørbanen vil gi i praksis to spor mellom Midt Norge og Østlandet (Dovrebanen og Rørosbanen) og kunne gi muligheter for nødvendig avlastning av Alnabruterminalen, ved å ha terminal på Kongsvinger. På den måten vil en kunne unngå at store mengder gods som ikke trenger å være innom Osloområdet, kan gå direkte til og fra Sverige/kontinentet via denne linjen.
Jeg viser også til at nåværende statsminister Erna Solberg har uttalt følgende:

http://www.ostlendingen.no/nyheter/elverum/erna-kom-fra-oven-1.8030969

Sitat Erna Solberg:

«– Ja, vi er for elektrifisering av Røros- og Solørbanen, men først må hele prosjektet utredes. Vi må få kostnadene på bordet. Både for skognæringen, passasjertrafikken og miljøet er elektrifisering en god løsning. Men jeg kan ikke love at elektrifiseringen vil være gjennomført i kommende fire årsperiode.»

Denne saken handler nettopp om å få konsekvensutredet slik Erna Solberg sier må gjøres.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Jernbaneverkets handlingsprogram for perioden 2014-2023 ble fastsatt av etaten 13. februar d.å. Handlingsprogrammet er Jernbaneverkets egen plan for å følge opp og detaljere ut føringene og prioriteringene som ble gitt i stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan 2014-2023 og Stortingets behandling av meldingen. For ordens skyld vil jeg derfor presisere at dokumentet ikke har vært til godkjenning i Samferdsels- departementet. Det er riktig at elektrifisering av Røros- og Solørbanen ikke er omtalt i handlings- programmet. Handlingsprogrammet er i første rekke et dokument for å sikre helhetlig styring og prioritering av de midler som transportplanen legger opp til å benytte i tiårs- perioden. Som representanten Andersen er kjent med prioriterte ikke regjeringen Stoltenberg II midler til elektrifisering av disse strekningene i tiårsperioden. Handlings- programmet omtaler derfor i noe mindre grad det brede spekter av ulike utrednings- og planaktiviteter som er i gang eller vil bli startet opp i etaten. Slik representanten Andersen peker på, er argumentene for en elektrifisering av de ikke-elektrifiserte banene i Norge i sterk grad knyttet til ambisjonen om å styrke gods- transport med jernbane. Samferdselsdepartementet ga våren 2013 transportetatene og Avinor AS i oppdrag å gjennomføre en bred samfunnsanalyse om godstransport. Hensikten er å øke kunnskapen om logistikk og godstransport i Norge og om tiltak og virkemidler for å nå målene i transportpolitikken. Dette arbeidet skal være ferdig medio 2015. Parallelt med den brede godsanalysen har Jernbaneverket etter dialog med departementet startet arbeidet med en utredning av alle de ikke-elektrifiserte banestrekningene. Jernbaneverket er godt i gang med dette arbeidet, og utredningen koordineres med godsanalysen. Disse utredningene vil utgjøre et viktig grunnlags- materiale for transportetatenes og Avinor AS sitt arbeid med neste Nasjonale transport- plan. Samferdselsdepartementet vil vurdere relevante funn og anbefalinger fra oven- nevnte utredninger, og på den bakgrunn vurdere videre oppfølging og eventuell videre planlegging av de ulike ikke-elektrifiserte banestrekningene. Jeg mener at elektrifisering er et interessant prosjekt på jernbaneområdet, og da først og fremst som et tiltak som kan bidra til mer godstransport på jernbane. Elektrifisering av disse banene vil koste flere milliarder kroner. Det er derfor naturlig at en eventuell prioritering av elektrifisering skjer i forbindelse med at regjeringen legger fram neste transportplan.