Skriftlig spørsmål fra Gry-Anette Rekanes Amundsen (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:561 (2013-2014)
Innlevert: 20.03.2014
Sendt: 20.03.2014
Besvart: 07.04.2014 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Gry-Anette Rekanes Amundsen (FrP)

Spørsmål

Gry-Anette Rekanes Amundsen (FrP): Tror statsråden det er noen muligheter for at staten kan være positiv samarbeidspartner for å finne en løsning på utfordringen knyttet til rv 36 og fv. 359, eller vil det, etter statsrådens fortolkning av regjeringsplattformen, være rom for å finansiere "Lannaveien " med bompenger?

Begrunnelse

25.02.2014 vedtok Telemark Fylkesting, at Rv 36 Slåttekås - Årnes skal utbedres og finansieres ved bompenger.
Det er vist til i rapport fra Statens Vegvesen at det forventes en avvisning av trafikken på ca. 20 % beregnet til 800 kjt/d.
Alternativ kjørerute vil da være fv. 359 Lannaveien. Dette er en fylkesvei som er smal, har dårlig grunn og har store trafikksikkerhetsutfordringer ved seg.
Det er grunn til å tro at avvisningen av trafikk over Lannaveien vil starte allerede i anleggsperioden.
I følge Statens Vegvesen sine tall vil det, etter bompengeinnkrevingen starter, være mer trafikk på denne fylkesveien enn det er på Rv 36.
Det er et ferdig prosjektert bruprosjekt som vil løse utfordringene på Lannaveien. Dette har en kostnad på ca. 210 millioner men er ikke så langt finansiert.
Nome kommune har behandlet muligheter for bompengefinansiering av denne parsellen tidligere, men kommet til at kostnadene ved bompengeinnkrevingen vil bli uforholdsmessig høy. I tillegg vil denne bommen dele kommunen i to, der den ene delen av kommunen må passere bommen for å komme til kommunale tjenester som lege, sykehjem osv.
De siste beregninger fra statens vegvesen viser at med 50 % bompenger over 15 år vil bilistene betale 282 mill for å finansiere 105 Mill "vegkroner."
Dette viser at hvis dette enkeltprosjektet skal finansieres ved bompenger vil det ha uforholdsmessig høye innkrevingskostnader.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Det er Telemark fylkeskommune som har ansvaret for investeringer, drift og vedlikehold av Fv 359 Lannavegen. Regjeringen ønsker å gjøre fylkeskommunene bedre i stand til å ivareta sine veger, blant annet ved å øke statsbudsjettets bevilgninger til fylkesveier, og ved å videreføre ordningen med rentekompensasjon for transporttiltak i fylkeskommunene. Forrige regjering foreslo å fjerne denne ordningen, men nåværende regjering gikk inn for å videreføre den. I Prop. 1 S (2013-2014) ble det i den forbindelse foreslått å øke rammetilskuddet med 500 mill. kr. Den nye regjeringen gikk inn for å øke rammetilskuddet med ytterligere 280 mill. kr, slik at samlet ramme for 2014 knyttet til opprustning nå er på 780 mill. kr. I tillegg kommer statlige tilskudd til skredsikringstiltak på fylkesvegnettet.
Regjeringen vurderer flere endringer i rammevilkårene for bompengefinansiering. Dette vil også innebære forbedringer for bompengeprosjekt på fylkesvegnettet. Jeg er for øvrig kjent med at Telemark fylkeskommune i forbindelse med behandlingen av foreslått opplegg for delvis bompengefinansiert utbygging av rv 36 på strekningen Slåttekås – Årnes har vedtatt at fylkeskommunen skal arbeide sammen med Nome kommune for å finne en løsning på finansieringen av fv 359 på strekningen Kaste – Stoadalen. Departementet er ikke kjent med hva fylkeskommunen ønsker å gjøre med Lannaveien. Jeg er kjent med at Statens vegvesen i forbindelse med utarbeidelsen av opplegg for mulig bompengefinansiering av rv 36 på strekningen Slåttekås – Årnes har påpekt at en av konsekvensene av utbyggingen antakelige vil bli at mange av bilistene vil velge å kjøre Lannaveien for å slippe å betale bompenger på rv 36. Denne veien er i dag antakeligvis i for dårlig stand til å tåle en kraftig trafikkvekst. Jeg forutsetter derfor at Telemark fylkesting i forbindelse med behandlingen av utbyggingen av rv 36 har dette med seg og kommer med et forslag til hvordan dette skal tas hensyn til.
Jeg ser helt klart utfordringene som skisseres i spørsmålet fra representanten Rekanes Amundsen. Med bakgrunn i alle de åpne spørsmålene rundt hvordan man skal løse dette, så kan jeg ikke nå, før departementet har fått oversendt et konkret opplegg, ta stilling til eventuell bompengefinansiering av tiltak på Lannaveien. Jeg vil påpeke at det ikke kan herske noen tvil om at denne regjeringen er opptatt av kostnadene, og hvor mye penger som kan brukes på vei og hvor mye som forsvinner i innkreving og rentekostnader. Dette er faktorer som spiller inn når vi vurderer hvordan vegprosjekter skal finansieres.