Skriftlig spørsmål fra Heikki Eidsvoll Holmås (SV) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:574 (2013-2014)
Innlevert: 21.03.2014
Sendt: 24.03.2014
Besvart: 02.04.2014 av olje- og energiminister Tord Lien

Heikki Eidsvoll Holmås (SV)

Spørsmål

Heikki Eidsvoll Holmås (SV): Når og på hvilken måte har Olje- og energidepartementet gitt Statoil klarsignal til å legge frem et konseptvalg for energiløsning for Johan Sverdrup-feltet som ikke innebærer fullelektrifisering av hele Utsirahøyden, inkludert Edvard Grieg, Gina Krogh og Ivar Aasen, fra dag en av Johan Sverdrups operasjonstid?

Tord Lien (FrP)

Svar

Tord Lien: Det er Stortinget og regjeringen som legger rammene for virksomheten på norsk sokkel. Dette gjelder også forhold knyttet til kraftløsning for en utbygging. Klimaforliket og Stortingets behandling av proposisjonene om utbygging og drift av feltene Grieg, Aasen og Krog danner rammer for departementets arbeid med denne saken. Kraft fra land skal vurderes for nye felt og ved større ombygginger av eksisterende felt på norsk sokkel.
Stortinget vedtok i klimaforliket styrket virkemiddelbruk overfor petroleumssektoren. Blant annet ble CO2-avgiften på sokkelen betydelig økt. I klimaforliket la man til grunn at tiltakene vil bidra til økt bruk av kraft fra land ved nye utbygginger på norsk sokkel, videre at regjeringen vil ta stilling til spørsmålet om bruk av kraft fra land ved behandlingen av de enkelte utbyggingene. Det fremgår videre av klimaforliket at regjeringen vil følge opp de pågående utredningene og ha som mål at den sørlige delen av Utsirahøgden forsynes med kraft fra land.
Hovedvirkemidlet for å begrense CO2-utslippene fra sokkelen er den høye utslippskostnaden selskapene står overfor gjennom det europeiske kvotesystemet og CO2-avgiften, i dag samlet på om lag 450 kr/tonn CO2.
Selskapene er ansvarlig for å gjennomføre aktiviteten på kontinentalsokkelen – om det er innen leting, utbygging eller drift. Basert på de rammebetingelser som er gitt, må selskapene på forretningsmessig grunnlag blant annet etablere en utbyggingsløsning, herunder vurdere hvilken kraftløsning som er best for den enkelte utbygging. Dette gjelder også for Sverdrup og feltene på Utsirahøyden, og er kommunisert til operatøren for Sverdrup-utbyggingen, Statoil.
Det valgte konseptet for Sverdrup-feltet medfører at feltet vil drives med kraft fra land fra produksjonsstart. Hvordan resten av kraftbruken skal dekkes blir ikke besluttet nå. Regjeringen jobber for å kunne realisere kraft fra land til de tre andre feltene på Utsirahøyden, og forventer også at selskapene jobber for å kunne realisere dette. Departementet vil følge viktige veivalg for framtidig kraftløsning til området tett.