Skriftlig spørsmål fra Janne Sjelmo Nordås (Sp) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:603 (2013-2014)
Innlevert: 27.03.2014
Sendt: 28.03.2014
Besvart: 02.04.2014 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Janne Sjelmo Nordås (Sp)

Spørsmål

Janne Sjelmo Nordås (Sp): Det foreligger planer for nytt bygg på Storskog grensekontrollsted, men framdriften for dette arbeidet synes å være stoppet opp. Det er store behov for bygningsmessige forbedringer og økt kapasitet.
Hva vil statsråden gjøre for å sikre fremdriften med både de bygningsmessige tiltakene og behovet for styrket kapasitet, slik at man klarer å overholde Schengen-regelverkets krav om 100 prosent personkontroll?

Begrunnelse

Fra mai 2012 gjorde norske myndigheter det enklere å krysse grensen for beboere i det norske og russiske grenseområdet. Denne ordningen, grensebeboerbeviset, gir rett til et ubegrenset antall grensepasseringer med opphold på inntil 15 dager for personer bosatt i en sone på 30 kilometer fra riksgrensen Norge- Russland. Storskog grensekontrollsted representerer Schengens yttergrense og Norges eneste Schengen landegrense. Her utføres mellom annet dokumentkontroll, 100 prosent personkontroll, 100 prosent kjøretøykontroll mv. Trafikken over grensestasjonen har de fire siste årene vist en økning på over 100 prosent. Stasjonen har en kapasitet på ca. 175.000 passeringer i året. I 2013 ble det foretatt 320.000 grensepasseringer. Prognosen for 2014 ligger an til over 400.000 grensepasseringer. Utvidet åpningstid og økt trafikk medfører bl.a. lange køer, grunnet få ansatte og økt arbeidspress på en stasjon hvor det er blitt gjennomført bare små bygningsmessige endringer siden 2001.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Det har vært en betydelig vekst i antall grensepasseringer på Storskog de senere årene. I 2012 fikk politiet i Øst-Finnmark tolv nye stillingshjemler for å styrke kontrollen ved Storskog grensekontrollsted, og det ble iverksatt bygningsmessige tilpasninger slik at det er oppnådd en kapasitetsøkning i selve kontrollstasjonen. Toll- og avgiftsetaten har også økt bemanningen. Jeg legger til grunn og er opptatt av at vi overholder Schengen-regelverkets krav til personkontroll, og vil vurdere om det er behov for ytterligere tiltak på for å sikre tilstrekkelige ressurser slik at grensekontrollen skjer på en forsvarlig måte. Statsbygg overleverte forprosjekt for ny grensekontrollstasjon på Storskog i 2012. Det er avdekket svært krevende grunnforhold og fare for eksplosiver i grunnen.
Forslag til kostnadsramme ble betydelig høyere enn først antatt. Det er behov for nærmere utredninger før det kan tas endelig stilling til hvilken løsning som vil være den beste. Jeg vil komme tilbake til dette i den ordinære budsjettprosessen når nødvendige avklaringer foreligger.