Skriftlig spørsmål fra Hårek Elvenes (H) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:605 (2013-2014)
Innlevert: 28.03.2014
Sendt: 28.03.2014
Besvart: 02.04.2014 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Hårek Elvenes (H)

Spørsmål

Hårek Elvenes (H): Hva vil justisministeren gjøre for at identifisering og etterforskning av hvitvasking av penger blir intensivert og prioritert av myndighetene?

Begrunnelse

Politiet og påtalemyndigheten er ikke god nok til å identifisere og etterforske hvitvasking av penger. Det er hovedkonklusjonen i en rapport Politidirektoratet har fått utarbeidet under ledelse av professor Dan Magnusson.
Undersøkelsen tyder på at verken skattemyndighetene, bostyrere, påtalemyndighet eller politiet prioriterer å identifisere og etterforske hvitvasking.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Norge deltar i det internasjonale nettverket Financial Action Task Force (FATF). Her samarbeider en rekke land verden over med strategier og tiltak for å forebygge og bekjempe hvitvasking og terrorfinansiering. Det er i denne sammenheng nylig utarbeidet 40 anbefalinger som landene har forpliktet seg til å følge. De deltakende land blir med regelmessige intervaller evaluert for å se hvordan anbefalingene blir fulgt opp og iverksatt. Norge er i disse dager gjenstand for evaluering fra FATFs side.
Anbefaling nr. 1 legger til grunn at myndighetene i hvert land utarbeider en nasjonal risikovurdering for hvitvasking og terrorfinansiering. Justis- og beredskapsdepartementet har ledet arbeidet med Norges risikovurdering som ble ferdigstilt i mars d.å. Vi samarbeidet nært med både Finansdepartementet og Finanstilsynet, og ikke minst Økokrim i arbeidet. Det er første gang et slikt dokument er presentert i vårt land. Denne rapporten tar for seg på hvilke områder det foreligger fare for hvitvasking, og i hvilken grad de enkelte områdene er spesielt sårbare for denne formen for kriminalitet. Gjennom å se på truslene og graden av sårbarhet kan det med en viss grad av sikkerhet konkluderes med hensyn til hvor risikoutsatt vi er i vårt land for hvitvasking og terrorfinansiering.
Som ledd i arbeidet med rapporten ba departementet Politidirektoratet om å utrede i hvilken grad politiet og påtalemyndigheten prioriterer etterforsking og påtale av hvitvasking som kriminalitetsform. Gjennom Politihøgskolen ble professor Dan Magnussen engasjert for å utføre en gjennomgang av dette spørsmålet. Hans arbeid måtte av tidsmessige grunner begrenses noe, og han konsentrerte seg derfor om å se nærmere på saker ved Oslo politidistrikt. Hans konklusjoner ble innarbeidet i vår nasjonale risikovurdering.
Det synes å være et faktum at politiet og påtalemyndigheten i Norge i liten grad prioriterer å avdekke og forfølge hvitvasking når man arbeider med straffesaker som har ulovlig vinning som motiv. Arbeidet med den nasjonale risikovurderingen peker på dette, og sier noe om årsakene til det.
Risikovurderingen er gjort tilgjengelig for Politidirektoratet og riksadvokaten for at det fra operativt hold kan rettes mer oppmerksomhet mot arbeidet med denne formen for kriminalitet.
Neste skritt i en forsterket innsats mot hvitvasking vil være å følge opp FATF anbefaling nr.2 som sier at det skal utvikles en nasjonal policy, strategi for å bekjempe denne kriminalitetsformen. Videre skal hvert land definere og iverksette konkrete og effektive tiltak, samtidig som det må etableres en mekanisme for nasjonal koordinering av innsatsen. Også her tar Justis- og beredskapsdepartementet et ansvar. Vi har invitert både Finansdepartementet og Utenriksdepartementet til å delta i et prosjekt hvor formålet er å få på plass strategi, tiltak og nasjonal koordinering. Dette arbeidet skal kobles til det pågående arbeidet med en ny handlingsplan mot økonomisk kriminalitet.