Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:611 (2013-2014)
Innlevert: 28.03.2014
Sendt: 31.03.2014
Besvart: 08.04.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Kjersti Toppe (Sp)

Spørsmål

Kjersti Toppe (Sp): Stiftelsen Albatrossen Ettervernsenter er eit heilskapleg høgterskeltilbod (rusfritt) innan ettervern for tidlegare rusmiddelavhengige i Bergen Kommune. Albatrossen har motteke driftsstøtte frå Helsedirektoratet sidan 2004, og fekk for 2013 tildelt eit driftstilskot på kr 750 000 til etterverntiltak over kap. 763.71 over statsbudsjettet. Helsedirektoratet har gitt avslag på søknad om driftstøtte for 2014. Regjeringa har sagt at rusfeltet skal styrkast.
Vil statsråden sikre at Albatrossen får statleg støtte for 2014?

Begrunnelse

Helsedirektoratet grunngjev avslaget med at prosjektet/aktiviteten vurderast å vere utanfor formålet med ordninga. Albatrossen har sendt inn klage på vedtaket om avslag på søknad. Det blir i klagen påpeika at utdeling av LAR og den helsemessige delen utgjer relativ liten del av ettervernstilbodet. Det vil få store konsekvensar for Albatrossen Ettervernsenter om dei misser statleg støtte. Dette vil føre til nedbygging av ettervernstilbodet, og blir oppfatta som ein klar motseiing av det Regjeringa lovar i den politiske plattforma (om å skape større rom for private, lokale og frivillige initiativ og å sikre ettervern frå fyrste dag.)

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Dette er en sak som opptar både meg og Regjeringen. Vi er opptatt av å styrke tilbudet til rusavhengige, og har allerede satt i gang en kraftig satsing. Vi er også opptatt av å sikre et godt samarbeid mellom det offentlige og de ideelle som leverer helse- og omsorgstjenester.
På rusfeltet har frivillig og ideell sektor en sentral rolle. Historisk er det ideell sektor som har stått for mange av hjelpe- og behandlingstilbudene innen rusomsorgen, og har i mange tilfeller bidratt til utvikling av nye tilbud. Regjeringen vil ta i bruk alle gode krefter for å sikre pasientene helsetjenester med høy kvalitet til rett tid, mer valgfrihet og større mangfold i tilbudet.
Stiftelsen Albatrossen ettervernsenter som representanten Toppe viser til, har søkt om tilskudd til frivillig arbeid over statsbudsjettets kapittel 763, post 71. Tilskuddet gis til oppfølging, omsorg og rehabilitering av personer med rusproblemer i regi av frivillige og private virksomheter som et supplement til offentlige tjenester.
Det er Helsedirektoratet som forvalter tilskuddsordningen på vegne av Helse- og omsorgsdepartementet. Det foreligger tre regelverk for tilskuddsordningen som er godkjent av Helse- og omsorgsdepartementet. Søkeren har anledning til å klage på vedtak om tildeling av tilskudd. Dersom Helsedirektoratet opprettholder sitt vedtak, oversendes saken til Helse- og omsorgsdepartementet som overordnet klageinstans.
Representanten Toppe henviser i sitt spørsmål til Stiftelsen Albatrossens avslag. Som representanten er kjent med, har Stiftelsen Albatrossen påklaget Helsedirektoratets vedtak og saken ligger nå til behandling i Helsedirektoratet. Jeg kan ikke på nåværende tidspunkt forskuttere utfallet av klagebehandlingen.