Skriftlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:620 (2013-2014)
Innlevert: 31.03.2014
Sendt: 01.04.2014
Besvart: 08.04.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Audun Lysbakken (SV)

Spørsmål

Audun Lysbakken (SV): Vil helseministeren ta initiativ til at det opprettes et nasjonalt register for hjertestartere?

Begrunnelse

Det finnes mange hjertestartere rundt om på arbeidsplasser, bedrifter og hos frivillige lag og foreninger i Norge. Disse kan redde liv, og være en viktig del av vår hverdagsberedskap, men i mange tilfeller er det dårlig kjent hvor de befinner seg. Det er derfor sannsynlig at denne ressursen blir brukt i mindre grad enn det som kunne vært mulig. I Danmark er det etablert et nasjonalt register over hjertestartere, som gjør at AMK-sentralene har oversikt over hvor de befinner seg og lettere kan hjelpe folk til å ta dem i bruk i en nødsituasjon. Til nå har det ikke lyktes å etablere noe tilsvarende i Norge.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Det er et grunnleggende prinsipp at befolkningen skal ha tillit til at de får kompetent hjelp når de trenger det i akutte situasjoner. Det er de regionale helseforetakene og kommunene som har ansvar for å sikre befolkningen hjelp i akuttmedisinske situasjoner. Når det haster, er det imidlertid publikum og pårørende som ofte er nærmest til å gi hjelp. Tidlig varsling, tidlig hjerte- og lungeredning, tidlig defibrillering og tidlig medisinsk behandling utgjør til sammen en kjede som redder liv.
Jeg mener det er nødvendig å se på håndteringen av akutte sykdommer og skader utenfor sykehus i et større perspektiv. Det er et stort potensiale generelt i å samle og målrette innsatsen blant frivillige organisasjoner, bedrifter, idrettslag, skoler og arbeidsplasser – som ledd i akuttberedskapen. En slik tilnærming vil sikre bedre faglighet og bedre ressursbruk. Utvalg som skal utrede et helhetlig system for håndtering av akutte sykdommer og skader utenfor sykehus (Akuttutvalget) ble oppnevnt i fjor og vil gå i dybden på disse problemstillingene. Utvalget skal avgi utredningen i slutten av 2015.
Hva gjelder hjertestartere spesielt, har trenden de seneste år gått mot en stadig mer fremskutt defibrillatorberedskap. I dag har flere tusen kjøpesentre, fritidsparker, bedrifter, flyplasser, idrettslag og busstasjoner kjøpt inn egne hjertestartere. Det finnes i dag ingen samlet oversikt over hvordan private hjertestartere skal registreres og varsles. Helsedirektoratet vil nå se på muligheten for å etablere et system for dette i Norge.