Skriftlig spørsmål fra Abid Raja (V) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:627 (2013-2014)
Innlevert: 01.04.2014
Sendt: 02.04.2014
Besvart: 08.04.2014 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Abid Raja (V)

Spørsmål

Abid Raja (V): Hva vil statsråden gjøre for å sikre et ekspressbusstilbud for pendlere mellom Indre Østfold og Oslo, og sørge for at det er et tilfredsstillende busstilbud i og rundt de store byene for å ta den ventede transportveksten?

Begrunnelse

Venstre er kjent med at Nettbuss legger ned busstilbudet mellom Indre Østfold og Oslo. Dette gjøres til tross for fulle busser i rushtiden. Nettbuss er et datterselskap av statseide NSB, og Venstre spør derfor statsråden med ansvar for dette eierskapet. Opprustningen av E18 østover fører også til at flere velger bil på en strekning der det ligger godt til rette for ekspressbusstilbud.
Indre Østfold er en del av Osloregionens bo- og arbeidsmarked i stor vekst, blant annet på grunn av nærheten til Oslo. Om vedtatte mål om at transportveksten i og rundt de store byene skal følges opp er vi avhengige av at flere velger kollektivt mellom Indre Østfold og Oslo.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Markedet for ekspressbusser ble liberalisert i 2003, hvilket i prinsippet betyr at ethvert busselskap som fyller kravene for å kunne bli tildelt løyve, kan starte og drive fylkesgrensekryssende bussruter som ikke mottar offentlig støtte. Forutsetningen for å drive en ekspressbussrute er da at den er bedriftsøkonomisk lønnsom for det selskapet som kjører den. For markedsstyrte busstilbud er det som for andre næringer ikke unaturlig at tilbud må legges ned dersom det ikke er mulig å drive disse lønnsomt. I noen tilfeller betaler fylkeskommunen noe av kostnadene dersom ekspressbussen inngår som en del av det lokale busstilbudet i fylket. Staten kan legge til rette for ekspressbussmarkedet for eksempel ved å bygge busstopp med parkeringsplass til pendlere på innfartsveier (riksveg).
NSB er organisert som et aksjeselskap med et avkastningsmål som stiller krav til lønnsomhet i selskapet. Dette innebærer blant annet at det er klare rollefordelinger mellom selskapet, styret og generalforsamlingen/eier. Som eier av NSB bør jeg derfor ikke gripe inn og overprøve kommersielle vurderinger, herunder hvilke ekspressbussruter som skal kjøres, som gjøres av ledelsen og styret i Nettbuss.
Nettbuss er også i konkurranse med andre busselskaper. Som myndighet har Samferdselsdepartementet plikt til å legge til rette for like vilkår i ekspressbussmarkedet, noe som en direkte statlig styring av Nettbuss sine ruter, raskt ville kommet i konflikt med.
Det er fylkeskommunene som er ansvarlig for kollektivtilbudet i sitt fylke, med unntak av togtrafikken som er statens ansvar. Å sørge for et ”tilfredsstillende transporttilbud” er dermed en del av det lokale selvstyret. Stortinget har likevel fastsatt nasjonale mål, og gjennom bypakker, Belønningsordningen og de fremtidige bymiljøavtalene støtter staten fylkene i målet om en høyere kollektivandel.