Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:636 (2013-2014)
Innlevert: 03.04.2014
Sendt: 03.04.2014
Besvart: 10.04.2014 av arbeids- og sosialminister Robert Eriksson

Kjersti Toppe (Sp)

Spørsmål

Kjersti Toppe (Sp): På Haraldsplass Diakonale Sykehus i Bergen har de positive erfaringer med å bruke frivillige medarbeidere og sykehuset ønsker flere med på laget. Jeg er gjort kjent med at arbeidssøkende som ønsker å arbeide som frivillig medarbeider blir nektet dette av NAV.
Medfører det riktighet at arbeidssøkende som arbeider som frivillig medarbeider vil miste sin økonomiske støtte fra NAV, og vil i så tilfelle statsråden endre på regelverket slik at arbeidssøkende kan være frivillig på lik linje med andre?

Begrunnelse

Frivillig arbeid i helse- og omsorgssektoren og på andre områder er en stor ressurs som det bør legges godt til rette for. På sykehus som Haraldsplass kan frivillige medarbeidere gi "det lille ekstra" som ikke personalet har tid til. Det kan for eksempel være en prat over kaffikoppen, følge til prøver, tilrettelegging, handle, tur ut, servere mat, service i bibliotek, hjemmebesøk for nå nevne noe. De frivillige får opplæring gjennom personalet og frivillighetskoordinator.
Det er uforståelig at arbeidssøkende ikke skal kunne engasjere seg som frivillig, så fremt det ikke går utover de plikter og oppgaver man har som arbeidssøkende. Det vil tvert om kunne være bra for den arbeidssøkende å gjøre en frivillig innsats på en arbeidsplass eller i en annen hjelpeorganisasjon.

Robert Eriksson (FrP)

Svar

Robert Eriksson: Jeg forstår spørsmålet slik at den arbeidssøkende går på dagpenger. I dagpengeregelverket er det et sentralt vilkår at dagpengemottakere skal være reelle arbeidssøkere og disponible for arbeidsmarkedet til enhver tid. Dette vilkåret følger av folketrygdloven § 4-5. For å ha rett på dagpenger, må man være villig til å ta ethvert arbeid hvor som helst i Norge, uavhengig av om det er på heltid eller deltid. Det er dette prinsippet som ligger bak prinsippet om at gradering (avkorting) av dagpenger skjer på grunnlag av tid som benyttes til andre aktiviteter, og ikke på grunnlag av for eksempel inntekt.
Det er derfor ikke slik at dagpengene avkortes krone mot krone mot inntekten, men etter den tiden som har medgått til arbeidet. Som hovedregel skal alle timer med lønnet og ulønnet arbeid føre til reduksjon i utbetaling av dagpenger. Hvis en dagpengemottaker utfører arbeid som til vanlig er lønnet, kan han/hun derfor ikke frasi seg lønn og motta dagpenger isteden.
Begrunnelsen for dette prinsippet ligger i at arbeidsløse skal søke arbeid og være disponible for arbeidsmarkedet og for arbeidsmarkedstiltak der det er aktuelt.
I dagpengeforskriften § 4-4 er det gitt visse unntak fra denne hovedregelen, slik at dagpengemottaker kan delta i følgende typer ulønnet arbeid (frivillighetsoppdrag) uten at dette påvirker retten til dagpenger:

- Arbeid for funksjonshemmede og eldre.
- Sosiale tjenester for eldre og funksjonshemmede for å bedre deres livskvalitet.
- Besøkstjeneste o.l. hos beboere i sykehjem og andre institusjoner, trygdeboliger og hos brukere av hjemmetjenestene.
- Arbeid for humanitære organisasjoner, religiøse organisasjoner, idrettslag o.l., når det gjelder den type arbeid som normalt utføres av medlemmer og sympatisører uten godtgjøring.
- Ulønnet arbeid som pålegges mottakere av økonomisk sosialhjelp etter lov 18. desember 2009 nr. 131 om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen.

Det er en forutsetning at aktiviteten ikke er lønnet. Aktiviteten må heller ikke være til hinder for å møte til intervju hos arbeidsgiver, akseptere tilbud om arbeid, delta i arbeidsmarkedstiltak eller møte på NAV-kontoret.
Arbeidet behøver ikke nødvendigvis være formidlet gjennom frivillighetssentralen, men arbeidstiden må begrenses til maksimalt fire dagsverk per uke for den enkelte arbeidssøker, slik at dagpengemottakeren også kan være aktiv i søking etter arbeid. Frivillighetsarbeidet må ikke inngå i næringsvirksomhet eller omfatte oppdrag for statlige, kommunale eller fylkeskommunale organer. Det må heller ikke omfatte oppdrag knyttet til inntektsgivende virksomhet som frivillige organisasjoner og liknende driver i konkurranse med regulær næringsvirksomhet.