Skriftlig spørsmål fra Anders B. Werp (H) til klima- og miljøministeren

Dokument nr. 15:642 (2013-2014)
Innlevert: 04.04.2014
Sendt: 04.04.2014
Besvart: 14.04.2014 av klima- og miljøminister Tine Sundtoft

Anders B. Werp (H)

Spørsmål

Anders B. Werp (H): Hvilke tiltak vurderer statsråden som best egnet for å unngå tap av beitedyr som følge av ulveangrep i Finnemarka, med tilhørende stort omfang av dyretragedier?

Begrunnelse

Finnemarka er et stort skog- og utmarksområde beliggende mellom Drammensfjorden og Tyrifjorden i Buskerud. Området er brukt til fellesbeite. Det slippes ca. 7000 sau og ca. 600 storfe i området i beitesesongen. I vinter er det påvist ulv i Finnemarka. Det er utført lisensjakt, men ved utløpet av denne 31. mars var det ikke felt noen ulv. Det er sendt søknad til Miljødirektoratet om utvidet jaktperiode. Denne søknaden er ikke avgjort.

Tine Sundtoft (H)

Svar

Tine Sundtoft: Slik stortingsrepresentant Werp viser til, var det i vinter en del observasjoner av ulv fra Drammen, Lier, Røyken og Hurum. Ulven var ikke tidligere registrert, men DNA-analyser viser at den har skandinavisk opphav. Til tross for at det er gjennomført lisensfelling i området, har det ikke lykkes å felle ulven.
Miljødirektoratet har fram til 1. juni myndigheten til å fatte vedtak om eventuelle uttak av ulv, og i dette tilfellet vil Miljødirektoratet fatte vedtak om uttak dersom dette er mulig. Direktoratet har hatt kontinuerlig dialog med Statens naturoppsyn om situasjonen i Finnemarka, også under siste del av lisensfellingen. Direktoratet har også bedt om økt registreringsaktivitet og oppmerksomhet i dette området. Sporforholdene er nå svært krevende på grunn av snøsmelting og skare, og mulighetene for å spore opp ulven hvis den fremdeles er i området ser derfor ut til å være små. Det er ikke registrert at ulven har revirmarkerende adferd. Miljødirektoratet vil likevel fortløpende vurdere situasjonen og følge utviklingen tett.
På generelt grunnlag mener jeg det er viktig å redusere konflikter i rovviltforvaltningen, blant annet gjennom å effektivisere uttak av rovdyr som gjør skade på husdyr. Siden ulv er en fredet art vil uttak bare tillates dersom det ikke truer bestandens overlevelse, det ikke finnes andre tilfredsstillende løsninger og uttaket er skademotivert. Det vil alltid måtte gjøres en konkret vurdering i den enkelte situasjon der blant annet rovviltets stedegenhet og områdets betydning som utmarksbeite vil være viktige faktorer.