Skriftlig spørsmål fra Iselin Nybø (V) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:650 (2013-2014)
Innlevert: 08.04.2014
Sendt: 08.04.2014
Besvart: 14.04.2014 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Iselin Nybø (V)

Spørsmål

Iselin Nybø (V): Vil statsråden støtte planene om prøveprosjekt i Hedmark inspirert av den danske Xclass-ordningen - med et frivillig skoleår for elever som ønsker og har behov for det - fra og med høsten 2014?

Begrunnelse

Ved siden av den kommende lærermangelen er frafall en av de største utfordringene norsk skole står overfor i årene som kommer. Når 1 av 3 elever ikke fullfører videregående opplæring innen 5 år er det tragisk både for den enkelte og for samfunnet som helhet. Man bør derfor strekke seg langt for å prøve ut alle tiltak som kan bidra til å øke gjennomføringsgraden.
Hedmark er et av fylkene som har store utfordringer med frafall i videregående skole. Eksempelvis er det slik at 7 av 10 gutter på yrkesfag i Hedmark ikke gjennomfører videregående opplæring på normert tid. Det jobbes mye konkret og tverrpolitisk med å redusere frafall i Hedmark, og Venstre har blant annet tatt til orde for å prøve ut et 11. skoleår – basert på den danske Xclass-ordningen – som ett av tiltakene for å snu trenden og øke gjennomføringsgraden. Planene for et slikt prøveprosjekt foreligger allerede, og er godt forankret i fylket.
Den danske Xclass-ordningen innebærer at man gir tilbud om et frivillig skoleår etter grunnskolen – med vekt på basisfag og gjerne et fag som eleven har ekstra motivasjon for. Rundt halvparten av elevene velger et slikt frivillig år. Ifølge professor Thomas Nordahl, som tidligere har utarbeidet en rapport til departementet om ordningen, er det dokumentert at ordningen virker i Danmark (NRK 5. mai 2011).
Etter undertegnedes mening vil det være nyttig å prøve ut dette i en eller annen form i Norge også – og da gjerne i Hedmark. Undertegnede viser til at tidligere kunnskapsminister Kristin Halvorsen gav følgende svar om dette til representanten Trine Skei Grande, jf. Dokument nr. 15:1815 (2010-2011): «I påvente av erfaringene fra Ny GIV vil jeg ikke støtte Venstre i at det tas initiativ til et prøveprosjekt i Norge basert på den danske modellen med et frivillig ekstraår mellom ungdomstrinnet og videregående opplæring.» Undertegnede imøteser svar på om den nåværende kunnskapsministeren er av en annen oppfatning.

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: Jeg vil starte med å si at intensjonen bak prosjektet er god. Manglende gjennomføring i videregående opplæring er et problem, og jeg mener det er viktig at frafallsreduserende tiltak settes inn før elevene begynner i videregående opplæring. Når vi vet at overgangen mellom grunnskolen og videregående er et kritisk punkt, har jeg også stor tro på at et godt samarbeid mellom kommune og fylkeskommune kan være en viktig suksessfaktor. At det lokalt er engasjement og vilje til å selv ta initiativ til slike tiltak, er svært positivt.
Kunnskapsdepartementet har i løpet av de siste årene iverksatt en rekke tiltak både på grunnskole- og videregående nivå for å øke gjennomføringen i videregående opplæring, og det er gjennomført flere forskningsbaserte evalueringer av tiltakene. Vi må likevel være åpne for å tenke nytt. Nettopp derfor er det viktig at opplæringsloven § 1-4 åpner for at det kan gjennomføres tidsavgrensede forsøk med utprøving av nye pedagogiske og/eller organisatoriske løsninger som etter dagens regelverk ikke er mulig. I begrepet forsøk ligger det at hensikten må være å finne ut hva en selv og andre kan lære ved å prøve ut alternative ordninger på det aktuelle området. På grunnlag av de erfaringer som gjøres, kan det være aktuelt å endre regelverket. Forsøkshjemmelen gjelder i utgangspunktet alle bestemmelsene i opplæringsloven og alle forskriftsbestemmelsene som er gitt med hjemmel i opplæringsloven.
Jeg er som utgangspunkt positiv til lokalt initierte forsøk som tar sikte på å øke gjennomføringen i videregående opplæring. Prøveprosjektet til Hedmark fylkeskommune har en god intensjon, men reiser også noen faglige og prinsipielle spørsmål som må vurderes. Jeg er ikke kjent med at fylkeskommunen nå har søkt om forsøk etter opplæringsloven. Dersom vi mottar en slik søknad må den, i likhet med andre søknader, underlegges en konkret vurdering.