Skriftlig spørsmål fra Åse Michaelsen (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:655 (2013-2014)
Innlevert: 08.04.2014
Sendt: 09.04.2014
Besvart: 16.04.2014 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Åse Michaelsen (FrP)

Spørsmål

Åse Michaelsen (FrP): Varslingssystemer for bil som kan gi bilfører melding ved ulykker, utrykning eller veiarbeid kan bidra til å bedre trafikksikkerheten. Et system for slik varsling som er utviklet er den elektroniske varseltrekanten.
Hvordan vurderer statsråden denne typen varslingssystemer?

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Det er stort behov for tiltak som reduserer skadde og drepte i trafikken. I 2013 ble om lag 26 000 mennesker drept i trafikkulykker på vegnettet i EU. EU har vedtatt et eget ITS-direktiv som omhandler teknologisk utstyr i kjøretøy. Med grunnlag i dette direktivet vil det bli krav om at nye biler har installert systemet ”eCall” som automatisk ringer nødetatene ved en alvorlig trafikkulykke. Det ligger nå an til at et slikt system skal innføres i 2017. Systemet er utviklet gjennom et omfattende og langvarig standardiseringsarbeid i Europa, der myndigheter, brukerorganisasjoner og representanter fra industrien har vært involvert i prosessen. Norge har deltatt i dette arbeidet og har gjennom EØS-avtalen forpliktet seg til å innføre eCall.
ITS-direktivet understreker betydningen av at teknologiske løsninger skal virke og oppfattes på tvers av landegrensene. Harmonisering og bruk av åpne standarder og spesifikasjoner er en viktig drivkraft for teknologiutvikling- og implementering. «Den elektroniske varseltrekanten» er et lokalt utviklet system som primært skal varsle andre kjøretøy om ufrivillig stans i kjørebanen. Intensjonen med dette systemet er primært å redusere eventuelle følgeulykker ved et skadested. Dette kan ha en positiv trafikksikkerhetseffekt, men ut fra den
store internasjonale satsingen på eCall, vil vi prioritere oppfølgingen av dette internasjonale systemet.