Skriftlig spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:656 (2013-2014)
Innlevert: 08.04.2014
Sendt: 09.04.2014
Besvart: 22.04.2014 av olje- og energiminister Tord Lien

Kjell Ingolf Ropstad (KrF)

Spørsmål

Kjell Ingolf Ropstad (KrF): Det er myndighetenes plikt, jfr. petroleumsloven å påse at den valgte løsning verken fører til sløsing av ressurser eller unødvendige miljøbelastninger. Likevel gjennomfører ikke Oljedirektoratet kvalitetssikring av tallgrunnlaget og en samfunnsøkonomisk vurdering av valgte energiløsning fra konseptvalget for Johan Sverdrup sammenlignet med en områdeløsning for Utsirahøyden.
Hvorfor har ikke Oljedirektoratet fått mandat til å vurdere dette i et samfunnsmessig og miljømessig perspektiv?

Begrunnelse

Ifølge petroleumsloven skal petroleumsressursene forvaltes i et langsiktig perspektiv slik at de kommer hele det norske samfunn til gode. Herunder skal ressursforvaltningen gi landet inntekter og bidra til å sikre velferd, sysselsetting og et bedre miljø og å styrke norsk næringsliv og industriell utvikling samtidig som det tas nødvendige hensyn til distriktspolitiske interesser og annen virksomhet.
Utbyggingen av Johan Sverdrup er Norges største utbygging siden 70-tallet og feltet skal produsere i kanskje over 50 år. Da er det avgjørende at man velger løsninger som både tjener samfunnet og miljøet. I en så stor sak som dette burde OED som er ansvarlig for Statnett, Statkraft og NVE også fått disse til å vurdere dette sammen med OD.

Tord Lien (FrP)

Svar

Tord Lien: God ressursforvaltning er et av mine viktige ansvarsområder som Olje- og energiminister. Jeg er derfor opptatt av å sikre at olje- og gassressursene bygges ut og utvinnes på en måte gir størst mulig verdi for det norske samfunnet. Et utbyggingsprosjekt på norsk sokkel er et meget omfattende industriprosjekt. På samme måte som for et industriprosjekt på land så er det de industrielle aktørene, rettighetshavere i de ulike tillatelsene, som er ansvarlig for å gjennomføre aktiviteten. Dette gjelder leting, utbygging og drift, herunder ansvaret for både å planlegge og å gjennomføre feltutbygginger. Dette arbeidet gjennomføres basert på de rammebetingelser som er fastsatt av myndighetene. Det tar vanligvis flere år fra det gjøres et kommersielt funn til rettighetshaverne er klare for å levere inn en plan for utbygging og drift til myndighetene (PUD), og ytterligere om lag 3-4 år før feltet settes i produksjon. I perioden frem mot PUD brukes det store ressurser og gjøres et meget omfattende arbeid med å finne gode utbyggingsløsninger. Det er ikke myndighetenes rolle å kvalitetssikre beslutningsgrunnlaget som er etablert gjennom omfattende industrielle og kommersielle prosesser, men oljemyndighetene følger arbeidet i rettighetshavergruppen tett og kommer med innspill til operatørens arbeid underveis.