Skriftlig spørsmål fra Rigmor Aasrud (A) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:665 (2013-2014)
Innlevert: 10.04.2014
Sendt: 10.04.2014
Besvart: 24.04.2014 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Rigmor Aasrud (A)

Spørsmål

Rigmor Aasrud (A): Hvordan vurderer kunnskapsministeren mulighetene for å styrke og videreutvikle Den norske Filmskolen på Lillehammer?

Begrunnelse

Kulturkomiteen har nettopp besøkt Filmskolen der vi ble informert om status og skolens behov for modernisering. Skolens ledelse pekte også på mulighetene til kvalitativ styrking gjennom etablering av et Masterstudium og etter og videreutdanning. Skolens ledelse sier at dagens finansieringsordning ikke muliggjør opprettelse slike program.

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: Den norske Filmskolen er en del av Høgskolen i Lillehammer (HiL). Det er derfor først og fremst høyskolens og styrets ansvar å videreutvikle denne delen av sin virksomhet på linje med andre utdanningstilbud innenfor de rammene som er fastsatt av Stortinget. Jeg er imidlertid klar over at Den norske Filmskolen skiller seg fra høgskolens øvrige virksomhet på flere områder, blant annet når det gjelder behovet for avansert og kostbart utstyr for å kunne holde høy kvalitet på utdanningene. Dette stiller høyskolen overfor noen særskilte utfordringer. Mitt inntrykk er at HiL er sitt ansvar bevisst og at styret prioriterer videreutvikling av film- og fjernsynsutdanningene høyt.
I forslaget til statsbudsjett for 2014 fra regjeringen Stoltenberg lå det inne finansiering av 12 nye studieplasser til masterutdanning i film- og fjernsyn. Finansieringen var lagt opp med finansiering i kategori A (den høyeste kategorien) og etter vanlig modell med gradvis opptrapping vil studiet få full uttelling i finansieringssystemet fra 2018. Stortinget sluttet seg til dette forslaget ved behandlingen av budsjettet.
HiL har tatt kontakt med Kunnskapsdepartementet fordi høyskolen ikke ser seg i stand til å starte opp masterutdanningen på dette finansieringsgrunnlaget. Selv om studieplassene er lagt inn med høyeste kategori, ligger finansieringen i følge HiL langt under de faktiske kostnadene. HiL mener videre at de ikke kan omprioritere midler innenfor egen ramme, fordi det vil skape problemer for de øvrige utdanningstilbudene ved høyskolen. Jeg er videre kjent med at HiL er i dialog med Kulturdepartementet om behovet for utstyr og etter- og videreutdanning.
Mitt ønske er å få etablert masterutdanningen så fort som mulig. Kunnskapsdepartementet er derfor i dialog med HiL for å se på hvilket aktivitetsnivå høgskolen kan håndtere innenfor den finansieringen som er vedtatt av Stortinget.