Skriftlig spørsmål fra Ola Elvestuen (V) til kommunal- og moderniseringsministeren

Dokument nr. 15:670 (2013-2014)
Innlevert: 10.04.2014
Sendt: 11.04.2014
Besvart: 30.04.2014 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Ola Elvestuen (V)

Spørsmål

Ola Elvestuen (V): I klimaforliket ble det vedtatt at energikravene til nye bygg skal skjerpes til passivhusnivå i 2015.
Når i 2014 vil forslaget til nye energikrav komme på offentlig høring, slik at tidsfristen i klimaforliket overholdes, og hvordan vil statsråden tilrettelegge for økt bruk av solenergi i de nye energikravene?

Begrunnelse

Gjennom klimaforliket vedtok Stortinget å skjerpe energikravene i byggeteknisk forskrift til passivhusnivå i 2015 og nesten nullenerginivå i 2020. Det ble også vedtatt at det skal innføres komponentkrav for eksisterende bygg.
Det er gjort betydelige forbedringer på bygging av mer energieffektive bygg i Norge de senere årene, pga forbedringer som er gjort i byggteknisk forskrift (TEK), støtteordninger fra Enova og Husbanken og forventninger om framtidige forbedrede energikrav. Enova har nylig avsluttet sitt støtteprogram for passivhus med begrunnelsen at det gjennom støtteprogrammet har blitt dokumentert at det er mulig å bygge både kontorbygg, skoler, sykehus, boliger og andre typer bygg på passivhusnivå. Enova mener at det nå er så stor andel som bygger passivhus at utbyggerne vil fortsette uten statsstøtte, samtidig som det er varslet at passivhusnivå blir et krav i byggteknisk forskrift fra 2015.
Passivhusnivå i 2015 ble vedtatt i klimaforliket i juni 2012. Det har dermed gått snart to år som bransjen har hatt å forberede seg på denne vedtatte forbedringen av byggeforskriftene. Imidlertid er det konkrete forslaget til hvordan nye krav som skal gjelde fra neste år fortsatt ikke kommet på høring. Det haster nå at det konkrete forslaget for reglene kommer på høring og blir vedtatt for å sikre forutsigbarhet. Jo tidligere nye krav klargjøres, jo enklere blir det for byggenæringen å forberede seg på konkrete løsninger.
Statsråden var i desember med på å åpne solcelleanlegget til det som nå blir Norges første rehabiliterte plusshus på Kjørbo. Dette er ett av flere eksempler på at kompetansen i byggebransjen ligger langt foran passivhusnivå i flere prosjekter.
Over 40 prosent av energibruken skjer i bygninger. Mer energieffektive bygg vil ha en betydelig klima- og miljøgevinst, og gi forbedrede bygg med lavere energiutgifter. Passivhusnivå vil gi omtrent halvering av energibruken i nye bygg. Dette vil være et viktig steg videre på vei til det vedtatte nær nullenergibygg i 2020.

Jan Tore Sanner (H)

Svar

Jan Tore Sanner: Regjeringen har slått fast i vår politiske plattform at vi vil ”føre en offensiv klimapolitikk og forsterke klimaforliket”. Da må alle sektorer i samfunnet bidra – inkludert byggsektoren. Det er varslet gjennom klimaforliket og klimameldingen at energikravene for nye bygg skal skjerpes til passivhusnivå i 2015 og nesten nullenerginivå i 2020. Rundt 40 prosent av energibruken skjer i bygg. Nivå og innretning på nye krav er nå under utredning, både for å klargjøre gevinster og kostnader for energibruk, inneklima og kompetanse i byggenæringen. Vi tar sikte på å sende ut et forslag til nye forskrifter på høring i løpet av 2014.
Å legge til rette for miljøvennlige og fornybare energiforsyningsløsninger er en viktig del av bygningsregelverket. Solenergiteknologi har til nå ikke vært vanlig i norske bygg. Jeg har merket meg at flere byggeprosjekter i Norge nå tar i bruk solenergiløsninger, både innenfor boliger og næringsbygg. Med fallende priser på solenergi internasjonalt vil vi antagelig se mer bruk av solenergi, også i Norge. Hvordan regelverket kan forenkle og tilrettelegge for fornybare energiløsninger som solenergi, er et viktig spørsmål som jeg vil ta med meg i det pågående og videre regelverksarbeidet.